DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 71

Naučnik iz Dečije istraživačke bolnice St. Jude drži protočnu ćeliju koja se koristi za sekvenciranje genoma kod pedijatrijskih kancera. Fotografiju obezbedila Dečija istraživačka bolnica St. Jude. R adeći rame uz rame sa pi- onirima zdravstvenih ino- vacija, stavljamo na ra- spolaganje Microsoft rešenja u inovativnom istraživanju i razvo- ju proizvoda kako bismo pomo- gli zdravstvenim ustanovama, bio- tehnološkim kompanijama i orga- nizacijama širom sveta da koriste veštačku inteligenciju (AI) i cloud kao alat za inovacije. • To je uzbudljiv posao sa jedinstve- nim izazovima, a Microsoft u ovoj oblasti na raspolaganje stavlja niz rešenja, projekata i AI akceleratora za koje verujemo da će učiniti inteligen- tno zdravstvo mogućim - Microsoft Genomics: opšta dostupnost na Mi- crosoft Azure, pruža istraživačima i kliničkim radnicima značajno ubrzane servise obrade genomskih podataka u cloudu. (Glavni partner u lansiranju projekta je Dečija istraživačka bolnica St. Jude.) • Microsoft Azure Security and Compliance Blueprint (Microsoft Azure plan za bezbednost i usklađenost) HIPAA/HITRUST - Zdravstveni podaci i AI: opšta dostupnost end-to-end baze za razvoj aplikacija u cilju pružanja pomoći zdravstvenim organizaci- jama da pređu u cloud na jednostavni- ji način, uz usklađenost, bezbednost i kompatibilnost sa standardima. • AI Network for Healthcare (AI mreža za zdravstvenu zaštitu): Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA