DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 93

odražavaju postojeće razlike u zemlja- ma u pogledu poštovanja poreskih obaveza, prevara, izbegavanja, ne- likvidnosti i efikasnosti poreske admi- nistracije i analitičkih sposobnosti. Generalno, glavni izazovi sa kojima se vlade suočavaju su: • Nedovoljan integritet podataka. Nemogućnost integracije i validacije podataka iz brojnih agencijskih izvora podataka podrazumeva da su podaci često nekompletni i nepouzdani. • Silosni, neuporedivi sistemi. Različite agencije i odeljenja rade u silosima i koriste različite nasleđene sisteme koji nisu integrisani, što one- mogućava uočavanje sumnjivih akti- vnosti u celoj organizaciji. • Ograničene analitičke sposo- bnosti. Nesposobnost da se anali- ziraju transakcije u cilju identifikaci- je sumnjivih obrazaca i ponašanja čini agencije podložnim organizovanom kriminalu i ilegalnim ili nezakonitim praksama. • Manuelni procesi. Ručno priku- pljanje i priprema podataka za otkri- vanje prevara je dosadno, dugotra- jno i veoma podložno greškama; čak i tradicionalni alati zahtevaju mnogo vremena za obradu. • Ograničeni resursi. Mogućnost određivanja prioriteta rada i pozna- vanje najisplativije akcije za svaki slučaj je ključno, ali je teško efikasno koristi- ti resurse bez odgovarajućeg rešenja. Poboljšana naplata prihoda prio- ritet je vlade u svim zemljama u re- gionu. Stabilan tok prihoda presudan je za obezbeđivanje makroekonom- ske stabilnosti i za finansiranje važnih javnih ulaganja u ljudski kapital i infra- strukturu. Efikasnost poreske uprave takođe utiče i na poslovno okruženje u zemlji, što je preduslov za poboljšanje konkurentnosti preduzeća i povećanje direktnih stranih investicija. Dugoročno održiva poboljšanja sposobnosti prikupljanja poreza i socijalnih doprinosa zahtevaju re- formu poreskih sistema i procesa, koja prati najbolje svetske prakse. SAS rešenje za maksimiziranje vrednosti analitike u poreskoj usklađenosti SAS pomaže zemljama širom sve- ta da zaštite svoje tokove priho- da primenom napredne analitike na ogromne količine poreskih podataka. SAS pruža softver i servise koji pomažu državnim telima da otkriju i spreče oportunističke i profesionalne prevare kroz poboljšanu efikasnost podataka i korišćenje napredne analitike koja na- dilazi tradicionalnu mogućnost revizije. SAS ima veliko iskustvo u pružanju uspešnih rešenja za porez protiv pre- vara u mnogim modernim poreskim institucijama, kao i nagrađivano i vo- deće analitičko rešenje, koja dolaze s ugrađenom intelektualnom svoji- nom, „ready-to-go” modelom poda- taka, prekonfigurisanim interfejsima, analitikom, mrežnom vizuelizacijom i izveštavanjem. Prema istraživanju OECD-a (Orga- nizacija za privrednu saradnju i ra- zvoj, koja se sastoji od 36 evrop- skih zemalja) „Napredna analitika za bolju poresku upravu: stavljanje po- dataka u rad, OEDC 2016", SAS je dominantno rešenje pri korišćenju napredne analitike u poreskim u- pravama. Io www.sas.com Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA