DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 91

vremena pokušavajući da iz njih i- zvedu delotvorne uvide. Čak je i privatnom sektoru teško da iskoristi svoje podatke – studija kompanije Forrester je pokazala da tehnološki rukovodioci veruju da je zapravo analizirano samo 12% po- dataka kojima oni raspolažu. To je problem, jer su benefiti koji se mogu dobiti iz analize podata- ka prilično impresivni – i ne radi se samo o sve većoj efikasnosti ili smanjenju troškova. Na primer, ana- liziranje podataka i primena analitike daje vladama priliku da naprave ra- zliku u životima ljudi. Ilustrujmo to primerom PDV gepa (VAT Gap). Šta je PDV gep? Svake godine vlade širom sveta gube milijarde evra prihoda od pore- za na dodatu vrednost (PDV) zbog poreskih prevara i neadekvatnih sistema naplate poreza. Takozvani „PDV gep” pokazuje razliku između očekivanog prihoda od PDV-a (uku- pna teorijska PDV obaveza) i stvarno prikupljenog iznosa. Može se reći da PDV gep meri efi- kasnost postojećeg PDV sistema i načina na koji poreske uprave upra- vljaju prikupljanjem PDV-a. Budući da je PDV glavni izvor pri- hoda za vladu, njegovi gubici ima- ju veliki uticaj na budžet zemlje, a Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA