DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 9

broj potencijalnih kupaca i prodavaca, smanjujući marketinške troškove pro- davaca i troškove pretraživanja kupa- ca. Da bi bili uspešni kao tržnica, sva- ko mora da ima različitu DaaS ponudu. Iako je prednost tržnice da ima ve- liki broj prodavaca i veliki broj poten- cijalnih kupaca, tržnica takođe može da obezbedi vrednost kvalifikova- njem kupaca i prodavaca na platformi. Prema istraživanju IDC-a, najvažniji faktor u izboru DaaS vendora je pove- renje, a tržnice preduzimaju korake za povećanje nivoa poverenja, kada su uključene u transakcije. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA