DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 85

Z aštita podataka danas je uglavnom fokusirana na zaštitu na nivou diskovnih sistema, mirroring, backup & re- covery tehnologije. Svako od ovih rešenja ima svoje mane, pogotovu kada je u pitanju zaštita baza po- dataka. Ova generička rešenja treti- raju bazu podataka kao fajl sistem, bez apresijacije transakcione prirode unutar podataka. Kada se radi o Oracle bazi podata- ka, glavna pitanja su kako efikas- no bekapovati svoju bazu podataka kada su baze sve veće, a period za bekap sve kraći, pritom da se reco- very može uraditi jednostavno, brzo i, najvažnije, da se u tom procesu ne izgube podaci tj. da bekap radi kon- tinualno. Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) je proizvod dizajniran da dramatično eliminiše mogućnost gubitka podataka i da smanji uticaj zaštite podataka za sve Oracle baze podataka u kompani- jama. Sam bekap proces se prebacu- je na ZDLRA, čime se oslobađaju resursi na produkciji za nesmetan i performantan rad (incremental for- ever). Bekap se vrši korišćenjem re- al-time redo transport tehnologije kontinualno za sve Oracle baze po- dataka korisnika bez obzira na verzi- ju i platformu na kojoj rade (podržne verzije i platforme). Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) korišćenjem re- al-time redo transport tehnologi- je obezbeđuje da korisnik svo- ju zaštićenu Oracle bazu podataka može obnoviti do poslednje tran- sakcije koja se desila pre havari- je, greške prouzrokovane ljudskom nepažnjom ili u bilo koji drugi mo- menat unutar definisanog perioda za čuvanje podataka. Svaki podatak poslat na ZDLRA se verifikuje, čime se otklanja potreba za proverom samih bekap imidža i pravljenje test- nih scenarija oporavka. Korišćenjem ZDLRA korisnik ne mora primenjivati standardne planove za obnovu kao što su Full-Incremental-ArcheveLog, Appliance je potpuno integrisan u Oracle Enterprise Manager Cloud Control, što korisniku omogućava jedan alat za administraciju backup and recovery Oracle baza podata- ka, pojednostavljuje administraciju i smanjuje kompleksnost sistema. već sam ZDLRA kreira virtualni Full bekap imidž za momenat koji je odabran za oporavak, čime se više puta smanjuje vreme potrebno za oporavak sistema. Oracle Zero Data Loss Recovery Ovakvi sistemi obezbeđuju najviši nivo zaštite Oracle baza podataka i otklanjaju mogućnost gubitka po- dataka, jer kontinualno i sa mini- malnim uticajem štite produkcionu Oracle bazu podataka. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA