DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 64

veoma nestrukturirano stanje po- dataka, a da bi primenili AI mora- ju da dovedu podatke u red“, naveo je Dejvid Karmona (David Carmona), generalni menadžer za AI marke- ting u Microsoftu. „Mi verujemo da AI treba da ide gde god da se poda- ci nalaze – a ne obrnuto“. Da bi pomogao u rešavanju tog problema, Microsoft kaže da je prvi koji omogućava upotrebu kogni- tivnih usluga u kontejnerima, što znači da ljudi mogu da koriste AI alate bez slanja svojih podataka u Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA cloud. Korisnici mogu da koriste ove unapred izgrađene usluge AI da ana- liziraju podatke gde god da su oni smešteni – na inteligentnoj ivici, u udaljenim okruženjima ili u mrežama koje kompanija održava na licu me- sta. Recimo da bolnica želi da prati kako pacijenti sa istim setom simp- toma reaguju na različite lekove, ili da prilagodi nivoe osoblja na osnovu predikcije zadržavanja svakog novog pacijenta. Informacije potrebne da bi se stekli ti uvidi mogu biti razbacane na desetine formata, kako digitalnih tako i analognih: elektronski zapi- si, dijagnostički video zapisi, formu- lari o terapiji, porodične istorije, e- mailovi, evidencije poziva s medicin- skim sestrama. Microsoft Azure Cognitive Services koristi AI da otkrije korisne infor- macije koje se kriju u ovoj vrsti ne- strukturiranih podataka, sa alatima koji mogu prepoznati reči na slika- ma, izvući ključne fraze i oceniti da li je povratna informacija pozitivna ili negativna. Oni omogućavaju develo-