DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 63

M eđutim, mnoge kompa- nije se i dalje suočavaju sa unutrašnjim prepre- kama za usvajanje AI. Podaci iz naj- novijeg CIO istraživanja kompani- je Gartner pokazuju da je oko 4% CIO-ova do sada razvilo AI, dok je 21% pokrenulo pilot programe ili AI uključilo u svoje kratkoročno plani- ranje. Istraživanje je takođe poka- zalo da čak 70% kompanija ima ograničene ili uopšte nema veštine i razumevanje potre-bno za AI tehnologije, strategije i tržišta. Microsoft ima proizvode koji mo- gu da pomognu u tome. Kompani- ja tvrdi da je njihova AI ponuda – koja obuhvata sve od alata iz Azure Mašinskog učenja za izgradnju du- binski prilagođenih rešenja do Azure Kognitivnih usluga koje develo- perima omogućavaju da dodaju AI mogućnosti sa samo nekoliko lini- ja koda – dizajnirana da pomogne kompanijama svih veličina da lako implementiraju AI rešenja. „AI treba da ide tamo gde se nalaze podaci“ Čak i unutar industrije ili jedne kompanije, prema Microsoftu, upo- treba AI zna da bude nedosledna. „Banke, na primer, često koriste alate za mašinsko učenje za otkrivanje prevara i osiguranje računa. Daleko manje banaka ih koristi za anali- zu i tumačenje interakcije sa kup- cima, pružanje boljeg korisničkog iskustva i povećanje lojalnosti bre- ndu“, rekao je Norm Džuda (Norm Judah), Glavni tehničar Microsofta za Enterprise. Jedna od najčešćih prepreka koju klijenti navode su loše organizovani podaci u silosima širom kompani- je. Mnogima je teško da preusmere vreme i fokus sa svakodnevnih po- slovnih operacija. „Od kompanija neprestano čujemo kako im je to jako teško, jer imaju Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA