DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 56

i 47% velikih preduzeća moralo je platiti kompenzaciju korisnicima, više od trećine - 35% i 38%, prijavilo je probleme u privlačenju novih ku- paca, a preko četvrtine malih i sred- njih (27%), kao i velikih preduzeća (31%) moralo je platiti novčane ka- zne. Podaci van kontrole doprinose riziku Prema ovom izveštaju, u savre- menom poslovanju, čuvanje ose- tljivih ličnih podataka praktično je neizbežno: 88% preduzeća priku- plja i čuva lične podatke svojih ku- paca, dok 86% prikuplja i čuva lične podatke zaposlenih. Osim toga, u današnjem sve složenijem okruženju, novi propisi, poput Opšteg propi- sa o zaštiti podataka (GDPR), podra- zumevaju da skladištenje ličnih po- dataka prati i mogući rizik da kupci nisu saglasni sa čuvanjem njihovih podataka. Ono što čini ove opasnosti još opipljivijim jeste realnost toga kako preduzeća skladište podatke: oko Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA 20% osetljivih podataka o kupci- ma i preduzećima nalazi se izvan neposredne korporativne kontrole: u javnom cloudu, BYOD uređajima i u SaaS aplikacijama, što čini kontrolu protoka podataka i njihovo čuvanje pravim izazovom za preduzeća. Mere zaštite podataka koje prevazilaze bezbednosnu politiku U izveštaju se navodi da 86% pre- duzeća poseduje barem neku vrstu zaštite podataka i definisanu politiku saglasnosti na snazi. Međutim, sama politika privatnosti nije garancija da će se podacima zaista pravilno rukovati. Postoji potreba za bezbedno- snim rešenjima koja mogu zaštititi podatke u celokupnoj infrastruktu- ri - uključujući cloud, uređaje, apli- kacije i još mnogo toga. Potrebno je unapređenje nivoa svest o saj- ber bezbednosti među IT osobljem i šire, s obzirom na to da sve više po- slovnih jedinica sada radi sa poda- cima, pa je potrebno i da znaju kako da ih održavaju bezbednim.