DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 52

od AIF360 tutoriala uvezete u Watson Studio u formi Jupyter Notebooka, gde u preglednoj formi možete ko- rak po korak naučiti kako se koriste ovi alati i kakve rezultate daju. Notebook koji direktno možete primeniti na naš prethodni primer sa obradom kredi- tnih zahteva možete importovati di- rektno sa URLa: https://raw.githubusercontent.com/ IBM/ensure-loan-fairness-aif360/ master/notebooks/credit_scoring. ipynb (Slika 9) Jedan od karakterističnih primera AI Biasa je objavljen od strane tima naučnika sa Univerziteta u Hamburgu koji su, posmatrajući istorijske podatke vezane za proces odobravanja kredita, uočili da u modelima treniranim ovim podacima postoji izražena nepravda koja se očituje u favorizaciji muškaraca nad ženama i starijih u odnosu na mlađe aplikante. Ovo je očigledno zaostavština predrasuda koje su ra- dnici banaka godinama primenjivali u poslovanju. Naravno, neko ko bi danas želeo da iskoristi te podatke da napra- vi kvalitetan i pošten model morao bi na neki način da ispravi odn. kompen- zuje ove greške u modelu. IBM je, u saradnji sa open source zajednicom, napravio set alata i al- goritama koji se bave upravo ovom problematikom, pod nazivom „AI Fairness 360”. Demo otkrivanja i ot- klanjanja ovih problema, upravo na primeru modela za obradu zahteva za kredite, možete naći na: http://aif360.mybluemix.net/data (Slika 8) Naravno, ovaj toolkit možete isko- ristiti i iz same Watson Studio plat- forme. Najlakši način za ovo je da neki Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA Slika 8 Slika 9