DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 37

je da dominira reč distribuirano, što znači više računara koji obavljaju za- datak. I nisu na cloudu samo tehnologi- je koje obavljaju posao skladištenja podataka, već i ostalo što ima veze sa analitikom, reporting tehnologi- je, tehnologije prerade podataka, serverless tehnologije… I dubinsko učenje iz clouda Cloud se posebno izdvaja kada je u pitanju prediktivna analitika. Kažu da će deep learning (u osno- vi neuronske mreže sa višestrukim brojem skrivenih slojeva) promeniti svet slično kao što ga je početkom prošlog veka promenio izum ele- ktrične energije. Jedna od najza- hvalnijih oblasti u kojima se prime- njuje deep learning jeste prepozna- vanje slike. S tim u vezi, npr. Amazon već nudi cloud servis Rekognition. Vi ćete samo poslati željenu sliku ili video, i Amazon će odraditi posao prepoznavanja. Dakle, nema potrebe da znate bilo šta o neuronskim mrežama dokle god želite da pre- poznate šta je na slici i imate poslo- vni scenario iza toga. Cena – 0.1 do- lar po minuti videa ili 0.00001 dolar po slici. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA