DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 23

obima je Canon Océ Arizona 1300 serija štampača sa ravnim ležištem, čiji je cilj da pomogne klijentima da povećaju efikasnost proizvodnje i odgovore na potrebe tržišta za ra- znovrsnijim primenama. Štampač za skoro svaki zahtev primene Tražnja klijenata obuhvata naj- različitija grafička rešenja, zbog čega oni koji se bave uslugama štampe često rade sa nekoliko uređaja. Ipak, iz perspektive uštede prosto- ra i resursa jeste upotreba jednog uređaja koji će uz neosporan kva- litet ispuniti različite zahteve. Canon je jedini koji pruža tehnologiju ra- vnog ležišta, omogućava štampu na različitim materijalima, što klijentima obezbeđuje štampač za skoro svaku primenu. Bilo da je reč o radu sa kru- tim ili savitljivim medijumom, preko izazovnih medija kao što su pla- tno, drvo, staklo ili pločice, do tek- sturisane štampe, serija Océ Arizona 1300 pomaže štamparijama da pomere granice i izdvoje se kvalite- tom i raznovrsnom ponudom proi- zvoda. „Uzbuđeni smo što možemo da predstavimo tržištu ove nove štam- pače kako bismo pomogli našim kli- jentima da dostignu nove visine ope- rativne izvanrednosti. Od jednog proizvoda sa ravnim ležištem u 2007, mi sada nudimo sveobuhvatni portfo- lio uređaja sa ravnim ležištem, tako da, bez obzira o kojem klijentovom obimu proizvodnje ili miksu primene se radi, postoji Océ Arizona rešenje koje o- dgovara na njihove potrebe“, rekao je Wouter Derichs, direktor marketinga u Canon Europe. Imperativ brzine i kvaliteta Rokovi između zahteva klijenta i fi- nalne realizacije postali su ultrakratki. Vreme je jedan od najvažnijih resursa, a čekanje da se UV lampe uređaja za- greju pred štampu predstavlja uspora- vanje celokupnog procesa. Kako bi ubrzao proizvodnju, Canon je kroz seriju Océ Arizona 1300 razvio opcije LED sušenja, pružajući klijentima mogućnost da štampaju po potrebi iz režima pripravnosti, bez čekanja na za- grevanje UV lampi. Uz to, dodatnoj produktivnosti mogu doprineti i softverska rešenja koja pojednostavljuju i automati- zuju kompleksne zadatke. Uz Océ Arizona Xpert datoteke za štampu su spremne u trenutku. Intuitivni softver skladišti datoteku koja je spremna za štampu, što omogućava da klijent još brže i jednostavnije iznova priprema slične buduće zadatke i tako obezbe- di dugoročnu efikasnost proizvodnje. Namenjena klijentima koji proi- zvode do 15.000 m² godišnje i omogu- ćavajući brzine štampe do 52,8 m² po satu, serija Océ Arizona 1300 sastoji se od šest modela. Ona demonstrira da i dalje ima prostora za razvoj holističkih rešenja koja unapređuju ukupnu efi- kasnost proizvodnje optimizovanjem svakog njenog aspekta, od pripreme datoteke do štampanja, sušenja i odr- žavanja, a da se pritom kvalitet final- nog proizvoda ili pružene usluge ne dovode u pitanje. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA