DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 127

Kontakt: VERACOMP d.o.o. Beograd Tel: +381 (0) 11 408 79 02 E-mail: [email protected] https://veracompadria.com/sr/ erativnim sistemima, uređajima i ap- likacijama. Ima najširu i najdublju po- krivenost od svih alata za skeniranje i najmanji false-positive rate. Prema po- slednjim istraživanjima Cybersecurity Insidera, Nessus je broj 1 alat za pro- cenu ranjivosti. Važno je napomenuti da bi skeni- ranje ranjivosti trebalo da bude samo deo većeg plana upravljanja ranjivo- stima. Organizacija bi trebalo da vrši kontinuirani nadzor nad mrežom, ana- lizira dobijene rezultate, identifikuje i proceni rizike, napravi odgovarajuće aktivnosti za mitigaciju, sve to doku- mentuje i integriše sve podatke u o- stale sisteme koji se brinu za informa- cionu bezbednost. Tenable ima i naprednija rešenja za nadzor mreže, poput Tenable.io i SecurityCenter. Više informacija nalazi se na stranici www.tenable.com. Skeniranje kao usluga Ako organizacija nema zaposlene koji se bave informacionom bezbednošću, može angažovati spoljašnje saradnike – danas postoji dosta IT kompanija koje su se specijalizovale za usluge skeni- ranja i analize ranjivosti, penetracijske testove, kao i za izradu studija procene rizika i sveobuhvatnih planova zaštite informacione bezbednosti. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA