DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 117

potrebni”, kaže Miloš Milovanović. Doprinos ovog procesa ne završava se samo na jednom, konkretnom slu- čaju - njegovi pozitivni efekti sele se i nešto dalje. „Sistemi za preporuku nam omo- gućavaju da se bavimo pojedinačnim kupcem i njegovim potrebama, ne za- htevajući armiju ljudi za realizaciju”, dodaje Milovanović princip racionalne upotrebe resursa kao jedan od glavnih pozitivnih efekata korišćenja analize kupaca. Ostvarenje sna na dohvat ruke Prolazak kroz tri osnovna kora- ka analize kupaca doneće novi kva- litet odnosa prodavca i kupca – oraspoložiti prodavca većom efi- kasnošću rada, boljim učinkom u prodaji, srećnijim kupcima koji se vraćaju jer ih prepoznaju kao važne i vodi se računa o njihovim potre- bama. „Koristeći napredne modele ana- lize kupaca oduzimamo subjekti- vnost koju kao eksperti iz određene oblasti možemo uneti, i objektivno posmatramo svoje poslovanje. Na ovaj način osiguravamo da naš ku- pac zaista dobije ono što mu je po- trebno, ne trošeći svoje i kupčevo vreme i resurse na proizvode i u- sluge koji mu nisu potrebni”, opisu- je analizu CEO Things Solvera Darko Marjanović. Ostvarenje snova, kada se dobro poznaju oni koji sanjaju, tada je na dohvat ruke. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA