DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 11

Format tržnica podataka varira u nekoliko dimenzija, uključujući tipove raspoloživih podataka, industrije ili fokus poslovne funkcije, domen po- dataka, servise koje pružaju kup- ci i prodavci i restrikciju u pogledu toga gde se podaci mogu koristiti. IDC navodi nivoe restrikcija kao „za- tvorene tržnice” i „otvorene tržnice”. U zatvorenoj tržnici podaci se mogu koristiti samo u određenom softver- skom rešenju, a u otvorenoj tržnici, sticaoci podataka mogu podatke ko- ristiti široko. U zatvorenim tržnicama, mode- li dohodovanja se razlikuju od onih koji se vrše po trošku (ili čak ma- lom gubitku) da bi se promovisa- la softver/servis prijemčivost onima koji zarađuju skromnu proviziju ili naknadu za listing od vendora po- dataka. Poslovni modeli za otvorene tržnice su dosta različiti, budući da provajderi otvorene tržnice tre- ba da generišu prihod od funkcio- nalnosti tržnice. Mada cene za pri- stup podacima imaju tendenciju da budu slične direktnim ugovorima i u otvorenim tržnicama, provizije/na- knade se kreću od oko 5% do 25% ili više. Takođe postoji grupa otvorenih tržnica, baziranih na kriptovalutama, koje imaju drugačiji poslovni model, finansiran kroz Initial Coin Offerings (ICOs). Pored formalnih digitalnih tržnica treće strane, postoje i druge struk- ture tržnica, uključujući organizaci- je koje olakšavaju deljenje podata- ka druge strane, face-to-face tržnice, API tržnice, tržišta na kojima bi po- jedinci potencijalno mogli da licen- ciraju svoje lične podatke i platforme koje stvaraju marketplace-style po- nude u okviru kompanije ili porodice kompanija. Da li će tržnice podataka trajati? DaaS je oblast koja raste, i mno- gi novi učesnici u DaaS prostoru ko- riste prednosti tržnica, jer su im ovi servisi potrebni da bi njihove ponude učinili održivim. IDC projektuje rast u DaaS, veći deo koga je podstak- nut od strane novih učesnika, i veru- je da će kratkoročno tržnice nastavi- ti da nude visok nivo servisa i možda čak povećati svoje ponude. Za mnoge tržnice to će biti kroz partnerstva koja nude konsalting ili tehničke usluge. Da bi bila stalan profitavilan deo tržišog pejzaža, tržnica treba da jasno razume tržišni gep koji adresira, koji vendori podataka, servisa i drugih tehnologi- ja mogu podržati tu viziju i kako da stvori dugoročan, finansijski održiv poslovni model. IDC vidi mnogo veći broj kom- panija koje žele da monetarizuju svoje podatke, a većina će se okre- nuti tržnicama da bi to učinila ko- mercijalnom realnošću. Same tržnice vide sve veći interes u participiranju. Na primer, Dawex je imao približno 100 vendora podatala pre 18 me- seci – a danas se može pohvaliti sa više od 3.600. Termin „tržnica” (“marketplace”) je atraktivan za marketing DaaS-a, a IDC je primetio da postoje neki vendori koji koriste ovaj ter- min da bi referisali na činjenicu da oni nude više od jednog DaaS-a. Postoje takođe i neka druga soft- verska rešenja koja uključuju po- datke ili imaju data opcije koje su u vlasništvu provajdera. U nji- hovim trenutnim iteracijama, to nisu tržnice, kako ih je definisao IDC, jer ne obezbeđuju pristup nizu izvora podataka. Međutim, čini se verovat- nim da će ona proširiti raspoložive izvore, kao i tržišnu dobit, DaaS dis- tribucionog kanala. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA