Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Convenis Consorci de l'Auditori i l'Orquestra febrer 2023 | Page 9

18 / 03 / 2017 17-CAO-65 FUNDACIÓ LA FONTANA
Desenvolupament per part del Museu de la Música d ' un programa d ’ activitats afí als objectius de La Fontana , tenint en compte els seus continguts i integrant-los en cursos , conferències , presentacions , cessió d ’ instruments per a audicions
- en viu o cessió d ’ instruments per a exposicions , entre d ’ altres i , per part de La Fontana , desenvolupamentt d ' activitats relacionades amb l ' àmbit d ' aplicació del conveni i acollida de grups de visites en relació a cursos i conferències .
3 anys des de la data de signatura , prorrogable per successius períodes triennals per acord exprés . Conveni prorrogat .
17 / 03 / 2017 16-CAO-114 AJUNTAMENT DE BARCELONA
Tractament arxivístic , gestió , conservació i difusió de la documentació generada pel Consorci i , per part de l ’ Ajuntament de Barcelona , compromís per assessorar al Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra , dirigir i supervisar el sistema de gestió ,
- garantir-ne la seva conservació , tractar arxivísticament la documentació transferida i facilitar la consulta i préstec temporal d ’ aquesta , si s ’ escau .
Des de la data de signatura fins al 16 / 03 / 2021 , prorrogable per un màxim de 2 anys més per acord exprés .
Conveni executat i acomplert satisfactòriament .
16 / 03 / 2017 17-CAO-57
FUNDACIÓ PRIVADA DE LA JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE CATALUNYA
Conveni marc per a l ' organització d ’ activitats d ’ interès mutu relatives als objectius estatutaris d ’ ambdues entitats . Per part de la JONC , participació periòdica en algun dels cicles de concerts programats per L ’ Auditori opció d ' alguns descomptes vigents pels concerts organitzats per L ’ Auditori . Per part de L ’ Auditori , cessió gratuïta a la JONC d ' alguna - de les seves sales , per a la celebració d ’ un concert , un cop l ’ any , i cessió gratuïta d ' algun dels seus espais , com a espai de treball per a la JONC per assajar prèviament a l ’ actuació pactada .
4 anys des de la data de signatura , renovable per períodes anuals o igual període amb l ' adopció de l ' acord de pròrroga expressament . Conveni prorrogat .