Conveni i pactes laborals | Page 8

8454 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya —4 Que ambdues parts vàrem assumir el deure de negociar que imposa l’article 89 de l’Estatut dels treballadors, i per la qual cosa, per acord unànime de cadascuna de les dues representacions, sotmeten la regulació de les relacions de treball a les empreses, Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya al següents PACTES —1 Aquest Acord serà d’aplicació en tots el àmbits (funcional, territorial, personal). —2 Les parts signants prorroguen la totalitat del Conveni col·lectiu del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i de l’Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, signat el dia 8 de novembre de 1996, publicat en el DOGC el dia 13 de març de 1998, segons resolució de 10 de febrer de 1998 del delegat territorial de Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per una durada total de 2 anys, i en concret s’acorda la seva vigència fins al 31 d’agost de 2000. —3 Comunicar aquest Acord a les autoritats laborals, a efectes de registre, d’acord al que es disposa a l’article 92 de l’Estatut dels treballadors. I, en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen i rubriquen aquest acord en lloc i data indicats en el seu encapçalament. (00.129.110) Núm. 3171 – 29.6.2000 Conveni col·lectiu de treball de l’empresa BTR Antivibration Systems Ibérica, SA, per a l’any 2000 (codi de conveni núm. 0809471). Vist l’acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa BTR Antivibration Systems Ibérica, SA, subscrit pels representants de l’empresa i dels seus treballadors el dia 11 de febrer de 2000, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació, RESOLC: —1 Disposar la inscripció de l’acord de revisió del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa BTR Antivibration Systems Ibérica, SA, per a l’any 2000, al R