Conveni i pactes laborals | Page 7

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2000, pel qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora sobre condicions de treball del personal funcionari del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i de l’Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (codi de conveni núm. 0809673). Vist l’Acord de la Comissió Negociadora de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i de l’Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, subscrit pels representants de l’empresa i dels seus treballadors el dia 2 de febrer de 1999, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l’article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació, RESOLC: —1 Disposar la inscripció de l’Acord de la Comissió Negociadora sobre condicions de treball del personal funcionari del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i de l’Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona. —2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 17 d’abril de 2000 FRANCISCA ANTOLINOS JIMÉNEZ Delegada territorial de Barcelona Transcripció literal del text signat per les parts ACORD de la Comissió Negociadora de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i de l’Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Relació d’assistents: Representació de l’empresa: Miquel Lumbierres i Méndez i Andreu Puig Barón. Representants dels funcionaris: Xavier Cubedo i Alicart i Miquel Perales i Altes Assessors: Albert Barrachina i Robert, José Valentín Centeno i Gallego, Raimon Casademunt i Fiol, Montserrat Grau i Llobet, Ana Maria Soriano i Sierra Barcelona, 2 de febrer de 1999, reunits al domicili d’ambdues empreses, Via Laietana, 41, 08003 Barcelona, ambdues parts amb la legitimació i capacitat legal necessària per subscriure Acord regulador de les condiciones de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona que ocupa llocs de treball al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i a l’Entitat Autònoma de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i que es reconeixen recíprocament, Núm. 3171 – 29.6.2000 ACORDEN: —1 Que les empreses Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i l’Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tenen un únic centre de treball situat a la Via laietana 41, 08003 Barcelona. —2 Que les relacions laborals de les esmentades empreses es regeixen per l’Acord regulador de les condiciones de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona que ocupa llocs de treball al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i a l’Entitat Autònoma de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, signat el dia 8 de novembre de 1996, i publicat al DOGC amb data 11 de març de 1998. —3 Que les disposicions de l’esmentat Acord eren vigents, en part fins a la data 31 de desembre de 1997, i en part fins a la data 31 d’agost de 1998. Part del contingut de l’Acord es prorrogava automàticament. —4 Que ambdues parts vàrem assumir el deure de negociar d’acord amb la legislació vigent, i per la qual cosa, per acord unànime de cadascuna de les dues representacions, sotmeten la regulació de les condicions de treball per al personal funcionari a les empreses, Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya als següents PACTES —1 Aquest Acord serà d’aplicació en tots els àmbits (funcional, territorial, personal). —2 Les parts signants prorroguen la totalitat de l’Acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona que ocupa llocs de treball al Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i a l’Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, signat el dia 8 de novembre de 1996, publicat en el DOGC el dia 11 de març de 1998, segons