BOE-A-2013-13722-C Setembre 2020

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 311 Dissabte 28 de desembre de 2013 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS CAP DE L’ESTAT 13722 Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. JUAN CARLOS I REI D’ESPANYA A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono: PREÀMBUL Un dels elements clau per millorar la competitivitat de les empreses consisteix a reduir la morositat de les administracions públiques, ja que això permet reduir les seves necessitats de finançament i evitar els efectes negatius que això genera sobre l’ocupació i la seva pròpia supervivència. Amb aquest objectiu l’informe de la Comissió per a la reforma de les administracions públiques conté diverses propostes de reformes estructurals per eradicar la morositat de les administracions públiques. Aquesta Llei és una d’aquestes reformes estructurals que impulsa l’ús de la factura electrònica i crea el registre comptable, fet que permet agilitzar els procediments de pagament al proveïdor i proporcionar certesa de les factures pendents de pagament existents. Aquest control informatitzat i sistematitzat de les factures afavoreix un seguiment rigorós de la morositat a través d’un indicador, el període mitjà de pagaments, que visualitza el volum de deute comercial de les administracions i permet, arribat el cas, aplicar els nous mecanismes que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en què el control del deute comercial forma part del principi de sostenibilitat financera. Per enfortir aquesta protecció necessària del proveïdor es facilita la seva relació amb les administracions públiques afavorint l’ús de la factura electrònica i la seva gestió i tramitació telemàtica, en línia amb l’«Agenda Digital per a Europa», una de les iniciatives que la Comissió Europea està impulsant en el marc de l’estratègia «Europa 2020». Així mateix, aquesta protecció es veu reforçada amb un millor control comptable de les factures rebudes per les administracions, la qual cosa permet no només fer un millor seguiment del compliment dels compromisos de pagament de les administracions públiques, sinó també un millor control de la despesa pública i del dèficit, la qual cosa ha de generar més confiança en els comptes públics. Per assolir aquests fins, aquesta Llei inclou mesures dirigides a millorar la protecció dels proveïdors, com ara l’establiment de l’obligació de presentació en un registre administratiu de les factures expedides pels serveis que prestin o els béns que lliurin a una administració pública en el marc de qualsevol relació jurídica; l’impuls de l’ús de la factura electrònica en el sector públic, amb caràcter obligatori per a determinats subjectes a partir del quinze de gener de 2015; la creació obligatòria per a cadascuna de les administracions públiques, estatal, autonòmica i local, de punts generals d’entrada de factures electròniques perquè els proveïdors puguin presentar-les i arribin electrònicament a l’òrgan administratiu al qual correspongui la seva tramitació i a l’oficina comptable competent. D’aquesta manera hi hauria un punt general d’entrada de factures electròniques per cada nivell administratiu, en total tres, llevat que les comunitats autònomes o les entitats locals, en aplicació del principi d’eficiència, s’adhereixin al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat.