BNL 1-2020 | Page 23

Tekst | Petrick de Koning CAO | Maart 2020 | BNL | 23 Foto | René van den Burg CAO-ONDERHANDELINGEN HERVAT Op weg naar een toekomstbestendige cao Bouw en Infra De onzekerheid rondom de stagnerende groei en woordelijkheid van werknemers. Zij kunnen hun de stikstof en PFAS-problematiek is helaas nog vakantiegeld en de waarde van roostervrije dagen niet voorbij. Toch zijn de cao-onderhandelingen natuurlijk prima zelfstandig beheren. Daarom weer gestart. De opgave voor de sector is groot, willen we dit fonds in de huidige vorm beëindigen daarom is besloten om toch met elkaar te praten per 1 januari 2021.” over een nieuwe arbeidsvoorwaarden cao. Meer regie Hoewel er geen onderhandelingen waren, hebben Duurzame inzetbaarheid is een thema dat zeker de werkgevers in de afgelopen periode niet stil aandacht moet krijgen. De effecten van het beleid gezeten, volgens George Raessens, vice-voorzitter dat hiervoor vier jaar geleden is ingezet, zijn nu van Bouwend Nederland en ook werkgevers- beter in te schatten. Een belangrijk aandachtspunt voorzitter van de onderhandelingsdelegatie voor daarin is de juiste besteding van het duurzaam de cao Bouw en Infra. “We hebben in alle regio’s inzetbaarheidsbudget. “Het is niet de bedoeling gesproken met werkgevers èn werknemers om uit dat keuzes die cao-partijen in het verleden hebben te vinden wat volgens hen een toekomstbesten- gemaakt beperkend werken, daarvoor is het onder- dige cao is. Op basis daarvan hebben we een goed werp te belangrijk.” Daarom willen de werkgevers beeld gekregen over hoe de nieuwe cao eruit moet meer regie voeren op duurzame inzetbaarheid zien.” en de keuze hebben om de DIA-gesprekken door Volandis te laten uitvoeren of zelf te doen. Geen onnodige discussie Door de onduidelijkheid rondom de marktontwik- Blik vooruit kelingen en het overheidsbeleid is het uitgangspunt Hoewel een cao met een korte looptijd onder de voor de werkgevers een wendbare cao met een huidige omstandigheden een verstandige keuze korte looptijd. Maar niet zonder de opgave voor is, kijken de werkgevers al wel vooruit. “In aanloop het komende jaar vast te stellen. Raessens haalt naar de volgende cao, zijn er zeker onderwerpen een paar hoofdpunten aan die belangrijk zijn voor die we nu al met de werknemersvertegenwoordi- de werkgevers. “Een van de onderwerpen waar gers willen bespreken. Dat betreft bijvoorbeeld een we al jaren over in gesprek zijn, is het maken van betaalbare regeling voor oudere werknemers met een goed te begrijpen en leesbare cao. Met nieuwe zwaar werk, meer budget voor duurzame inzet- teksten, een duidelijke lay-out en gebruik van baarheid en een nieuw functie- en loongebouw.” stroomschema’s zijn de afspraken voor werkgevers en werknemers glashelder. Zo ontstaat geen onno- Nu voorsorteren dige discussie. Daar is iedereen bij gebaat.” Raessens zegt tot slot: “Met deze voorstellen willen ook in onzekere tijden samen met de werk- Eigen verantwoordelijkheid nemersorganisaties voorsorteren op een toekomst Een ander voorstel sluit ook aan bij de verande- waarin we op een gezonde manier kunnen blijven rende tijden. Raessens: “Toen het tijdspaarfonds is groeien en innoveren.” opgezet, keken we nog heel anders naar de verant- • Contactpersoon Erik Tierolf Coördinator Arbeidsvoorwaarden [email protected]