Biuletyn Maraton Bieszczadzki Biuletyn MB nr 2 (9) / 2019 - Page 6

6 VII Hyundai ULTRAMARATON BIESZCZADZKI 12 października 2019R., CISNA TO WARTO ZOBACZYĆ NA PODKARPACIU! 5 MIEJSC W PODKARPACKIM, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ PRZYJEŻDŻAJĄC NA HYUNDAI ULTRAMARATON BIESZCZADZKI 1 2 3 4 1. BIESZCZADZKA KOLEJKA LEŚNA Legendarna Bieszczadzka Kolejka Leśna to jedna z naj- słynniejszych kolejek wą- skotorowych w Polsce. Trasa wiedzie malowniczymi gór- skimi dolinami z  Majdanu koło Cisnej w kierunku poło- nin do Przysłupia oraz na za- chód, wzdłuż słowackiej gra- nicy aż do Balnicy. Powstała pod koniec XIX wieku i  do roku 1994 była wykorzysty- wana głównie do transportu drewna. Od 1997 roku jest jedną z  najpopularniejszych atrakcji turystycznych Pod- karpackiego. To najwyżej położona linia wąskotoro- wa w Polsce. Przy odrobinie szczęścia w  niezwykłą po- dróż przez Ciśniańsko-We- tliński Park Krajobrazowy zabierze Was stary, zabytko- wy parowóz. Więcej informacji oraz roz- kład jazdy znajdziecie tutaj: 5 www.kolejka.bieszczady.pl Fot. M. Bosek GIGANTYCZNĄ BU- DOWLĘ MOŻNA PO- DZIWIAĆ RÓWNIEŻ WEWNĄTRZ. SKRYWA ONA NAJWIĘKSZĄ W POLSCE ELEK- TROWNIĘ WODNĄ. ZWIEDZANIE ODBY- WA SIĘ POD OPIEKĄ PROFESJONALNYCH PRZEWODNIKÓW 2. SCHRON KOLEJOWY W STĘPINIE-CIESZYNIE Jeśli jesteście ciekawi, gdzie w sierpniu 1941 r. spotkali się Adolf Hitler i Benito Musso- lini, by „pogawędzić” o losach Europy i  świata, koniecznie odwiedźcie schron kolejowy w  Stępinie. Powstał w  okre- sie drugiej wojny światowej jako część kwatery głównej Hitlera "Anlage Süd" . Tu- nel, nazywany Schronem nr 1, ma 393 metry długo- ści i  ściany o  grubości prze- kraczającej 2 metry. Jego cechą charakterystyczną jest lekko łukowaty kształt, utrudniający bezpośrednie trafienie bombą lotniczą. Przed atakiem chemicznym zabezpieczał go system śluz i  urządzeń wentylacyjno-fil- trujących. Połączony został tajnym przejściem z  oddalo- nym o ok. 80 m Schronem nr 2. W  październiku zwiedza- nie odbywa się w  niedziele w  godzinach 11.00 - 17.00. Więcej informacji: www. schronkolejowy.pl/p/kon- takt.html Fot. K. Zajączkowski 3. SOLINA I NAJWIĘKSZA W POLSCE ZAPORA WODNA Do budowy zapory w Solinie przymierzano się już w 1937 roku. Plany pokrzyżował jednak wybuch II wojny światowej. Ostatecznie pra- ce rozpoczęto w  1960 r., by ukończyć je osiem lat później i uroczyście przekazać obiekt do eksploatacji. Zapora ma prawie 82 m wysokości i 664 m długości. Jej budowa była jedną z  najpoważniejszych inwestycji XX w. w  Polsce. Dzięki niej powstał ogromny zbiornik wodny - Jezioro So- lińskie, które dziś jest praw- dziwym rajem dla żeglarzy i  miłośników wypoczynku nad wodą. Gigantyczną bu- dowlę można podziwiać również wewnątrz. Skrywa ona największą w  Polsce elektrownię wodną. Zwie- dzanie odbywa się pod opie- ką profesjonalnych prze- wodników. Podczas spaceru galeriami elektrowni znaj- dziecie się nawet 5 metrów poniżej dna jeziora! Więcej: www.solina.pl/Za- pora-Solina/Zwiedzanie-za- pory Fot. T. Poźniak 4. GALERIA BEKSIŃSKIEGO W SANOKU Beksiński to jeden z  naj- bardziej znanych malarzy polskich XX wieku. Jego surrealistyczne wizje kosz- marów sennych, śmierci i przemijania budzą niezwy- kłe emocje - od strachu po zachwyt. Są znane i  cenio- ne w  kraju i  na świecie. Nie wszyscy wiedzą, że Artysta wszystko co posiadał, zapi- sał w  testamencie Muzeum Historycznemu w  Sanoku. Posiada ono największą ko- lekcję prac Arysty - przeszło 600 grafik, rzeźb, obrazów i  fotografii. Do muzeum zo- stała także przeniesiona i  wiernie odtworzona pra- cownia Mistrza. Zwiedzając jedną z  sal przeniesiecie się do warszawskiego mieszka- nia Beksińskich. Zobaczycie także jego ostatnią pracę, którą ukończył 21 lutego, w dniu swojej śmierci. Więcej na stronie: http:// www.muzeum.sanok.pl/pl/ wystawy-stale/galeria-zdzi- slawa-beksinskiego Fot. M. Bosek 5. ALBO RZUĆCIE TO WSZYSTKO I JEDŹCIE W BIESZCZADY Fot. K. Szaro