Balikesir Universitesi Kutuphane Bulteni Ocak 2020 - Page 25

KÜTÜPHANE BÜLTENĠ OCAK 2020          Tarihçi Ammianus MS 4. yüzyıl için Ģöyle yazıyordu: “Kütüphaneler, mezarlar gibi sonsuza dek kilitlenmiĢti.” Kopyalama ve okuma 5.-6. yüzyıllarda neredey- se yalnızca soylulara ve din adamlarına özgü, ender rastlanan etkinliklerdi. 925 yılında Hun saldırısında Ġsviçre‟deki St. Gallen Manastırı‟nda kütüphane- den sorumlu Wiborada adında kütüphaneci kadın bir rüya gördü. 1 Mayıs‟ta baĢlayan saldırıdan bir gün önce tüm kitapları gömdü. Çıkan yangında ağır ya- ralı halde kitapları gömdüğü yerdeki bir toprak yığınının üstünde bulundu, da- ha sonra bulunan kitaplara hiçbir Ģey olmamıĢtı. Bu hareketiyle azize unvanı aldı. Wiborada Hristiyanlara göre kitapseverlerin koruyucu azizesidir ve kili- se tarafından kutsanan ilk kadın (kütüphaneci) olmuĢtur. “Ezberden okuma, aktarma” anlamına gelen Kur‟an Zeyd bin Sabit tarafından yazıya aktarılmadan önce palmiye yapraklarına, develerin yassı kemikleri üze- rine ve parĢömenlere yazılmıĢtı. Fransız Devrimi‟nden sonra Napolyon yüzlerce kitabı cephane yapımında kul- landı. 1939‟da St. Louis Halk Kütüphanesi John Steinbeck‟in Gazap Üzümleri‟ni geri çevirdi ve kitabı herkesin önünde yaktı. Amerikalı Anthony Comstock ABD tarihinin en çok kitap yok eden insanı ola- rak anımsanır. Çıkarttığı ve Comstock Yasası diye bilinen yasa ile 120 bin ki- tap, dergi, broĢür halka açık yerlerde yakıldı. Söylentilere göre Comstock ka- riyeri boyunca intihara sürüklediği yazarların sayısıyla (bir düzineden fazla) da övünürmüĢ. 2007‟de ABD Florida Eyalet Üniversitesi‟nde Kütüphanecilik dalından yüksek lisansını alan bir kadın resmi bilimsel eğitimini tamamlamasını kitaplarını yaka- rak kutladı. 1993‟te Bosna‟da Ulusal Kütüphane Sırplar tarafından yakıldığında kent üç gün boyunca siyah bir karla boğuldu. 2003 yılında ABD iĢgali sırasında Bağdat‟taki kütüphaneler yağmalanıp yıkıl- dıktan sonra dönemin ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, “olur böyle Ģeyler; öz- gürlük düzensizdir, özgür insanlar da hata yapmakta, suç iĢlemekte ve kötü Ģeyler yapmakta özgürdür,” dedi. Yazının tamamı için:https://www.bbyhaber.com/bby/2019/09/30/kitap-ve-kutuphane-tarihinden-ilginc-notlar-2 -prof-dr-bulent-yilmaz 25 25