Abdon 3/2018 Abdon 3_2018 | Page 33

do súborov poznamenávam spontánne nápady a asociácie. Týmto spôsobom nechávam, aby sa mi sám zhromažďoval stavebný materiál ku vybraným témam o ktorých chcem písať. Rád by som tu zvýraz- nil, že väčšinou ide o pasívne zhromažďovanie nápadov, ktoré prišli samé a ktoré som ihneď zapísal a neskôr roztriedil. Blogeri začiatočníci niekedy robia tú chybu, že si sadnú s tým, že chcú vymyslieť niečo originálne – a samozrejme sa im to vďaka zákonu schválnosti nikdy nepodarí, iba sa do niečoho nútia a tým sa vystresujú. Ja na to idem naopak a nechávam nápady prichádzať. Vďaka tomu, že nelením a tieto nápady zapíšem, ich len „nenechávam odchádzať“ preč. Preto v súvislosti so svojou tvorbou rád hovorím o stavaní diela zdola nahor, od myšlienok k téme. Tie témy, ktoré nás zaujímajú a sme k nim pozornejší sa vlastne stávajú centrami, okolo ktorých vyrastajú aglomerácie. Neskôr to je o usporiadaní nazbieraných myšlienok tak, aby medzi nimi boli viditeľné súvislosti a spoločná téma. Samozrejme možno použiť aj ak- tívnejší prístup a informácie vyhľadávať cielene. Potom je písaný text vlastne len druhotným výsledkom súkromného „výskumu“, ktorý textu predchádzal. K záveru tvorenia je samozrejme vhodné odkontrolovať si kompletnosť diela, jeho konzistenciu alebo protirečivosť. Výhodou tohto prístupu prvotne zameraného na hromadenie je, že pravdepodobne s ním budete mať vždy dostatočnú zásobu nápadov na to, čo by ste mohli tvoriť aj na roky vopred. A teda máte aj vždy čo aktuálne spracovávať –obvykle tie témy, kde sa už myšlienky nahromadili-, zatiaľ čo sa vám zbierajú nápa- dy a asociácie k iným zamýšľaným dielam. Tie sa stanú aktuálnymi neskôr. Druhou výhodou je vyššia pre- pracovanosť textov, viac hlbších momentov v jednom texte, ako bývajú schopní dodávať spontánne tvo- riaci autori. Čím viac spojitostí medzi myšlienkami nájdete, tým viac potom vaše texty pripomínajú istý druh mapy. Nevýhodou tohto prístupu je, že potrebujete byť v strehu na zachytenie myšlienok, neskôr venovať čas ich triedeniu. Proces tvorenia už bude opakom spontánnosti, bude viac vyzerať ako upratovanie, pre- pájanie myšlienok, odstraňovanie duplicitných myšlienok a vyberanie najlepších formulácií. Vždy to je o piplaní sa s drobnosťami, niekedy aj kŕčovité, ale napriek tomu uspokojivé. Navyše vám tvorenie bude tr- vať aj dlhšie, čím sa bude odďaľovať aj presunutie sa k ďalšej téme na spracovanie. Ak sa vám nazbiera množstvo nápadov, vznikne riziko, že sa ku spracovaniu niektorých tém ani nedostanete, až po rokoch o tieto témy vy sami stratíte záujem. V takomto prípade však nemuselo ísť o zbytočnú námahu – asociácie sa málokedy dotýkajú iba jednej témy. Býva ešte možné nahromadené asociácie patriace ku zrušenej té- me porozdeľovať do iných súborov, aby sa stali stavebným materiálom pre iné témy, ktorých sa tiež dotý- kajú. Toľko ku kreativite. Nabudúce predstavím svoj pohľad na blogerské paradoxy. 31