2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 17

121 . Հայկական Հարցը ներկա փուլում և Թուրքիան , - Քաղաքագետների և միջազգայնագետների համահայկական համաժողով . Համաժողովի նյութեր 19- 20 . 11 . 2012 , Երևան , ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն , 2014 , էջ 235-239 :
122 . Անտանտի երեք երկրների 1915 թ . մայիսյան հայտարարագիրը եվ գերմանաթուրքական պատասխանը , - Հայոց Ցեղասպանություն-100 . ճանաչումից ՝ հատուցում : Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու , Երևան , ՀՀ ԳԱԱ « Գիտություն » հրատարակչություն , 2016 , էջ 28-36 :
123 . Թուրքիան Էրդողանի նեօսմանականության շրջանում . արկածախնդիր արտաքին քաղաքականությունը և լկտի ժխտողականությունը , - Հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը նոր օսմանականության գաղափարախոսության համատեքստում գիտաժողով : Գիտաժողովի նյութեր , Երևան , ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն , Արտագերս , 2016 , էջ 15-21 :
124 . Գուրգեն Մելիքյանը 80 տարեկան է , - Արևելագիտության հարցեր ( Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու ), 2016 , N ° 12 : Նվիրվում է պրոֆեսոր Գուրգեն Մելիքյանի ծննդյան 80-ամյակին , Երևան , ԵՊՀ հրատարակչություն , էջ 8-9 :
125 . Հայոց պատմության արդիական դարաշրջանի պարբերացման խնդիրները , - Հայագիտության հարցեր , N 3 ( 12 ), Երևանի պետական համալսարան , Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ , 2017 , էջ 227-230 :
126 . Ականավոր գիտնականի անմոռանալի կերպարը , - Վլադիմիր Բարխուդարյան - 90 , Ե ., 2017 , էջ 191-193 :
127 . Տարածաշրջանային մարտահրավերներ . Գլխավոր խմբագրի սյունակ , - Ժամանակակից Եվրասիա , Ռուբեն Սաֆրաստյանի խմբագրությամբ , Հատոր VI ( 2 ), Երևան , 2017 , էջ 10-15 :
128 . Մտորումներ Հայկական հարցի մասին , - Հայաստանի Հանրապետություն , 29.02.2020 :
129 . Հայոց ցեղասպանության Քեմալական Թուրքիայի ծրագիրը ( 1920 թ .), - Պատմության դասերը . 1920-2020 թթ .: Հին խնդիրներ և նոր մարտահրավերներ , Գյումրի , 2020 , էջ 23-62 :
130 . Իմաստավորելով Հայկական հարցը 21-րդ դարում : Մաս առաջին . Հայկական հարցի ձևավորումը , - Վէմ համահայկական հանդես , ԺԲ ( ԺԸ ) տարի , թիվ 2 ( 70 ), ապրիլ-հունիս , 2020 , էջ 10-18 :
131 . Հայաստանը Թուրքիայի հարավկովկասյան աշխարհառազմավարությունում . պատմական և տեսական որոշ դիտարկումներ , - Գիտական Արցախ , № 3 ( 10 ), 2021 , Երևան , « ԱՐՑԱԽ » հրատարակչություն , էջ 23-33 :
PAPERS IN RUSSIAN
132 . Формирование доктрины османизма , – Современные проблемы востоковедения : Материалы востоковедческой секции научной конференции молодых ученыхобществоведов . Москва : ИНИОН АН СССР , 1981 , с . 28-41 .
17