2022-APRIL-RUBEN SAFRASTYAN-CV-PL-AD | Page 16

111 . Հարություն Մարության , Հայ ինքնության պատկերագրությունը : Հատոր 1 . Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը , Երևան , ՀՀ ԳԱԱ “ Գիտություն ” հրատ ., 2009 , 432 էջ , - Պատմա-բանասիրական հանդես , 2010 , 3 , էջ 256 – 259 :
112 . Հայոց ցեղասպանության համիդյան ծրագիրը , - Հայոց պատմություն , հ . III , Նոր Ժամանակաշրջան ( XVII դարի առաջին կես - 1918 թ .), գիրք առաջին ( XVII դարի առաջին կես – XIX դարի վերջ ), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ , Զանգակ – 97 , 2010 , էջ 506 – 510 :
113 . Օսմանյան կայսրությունում 1890 թթ . կեսերի Հայկական կոտորածների գիտական գնահատականի հարցի շուրջ , - Թյուրքագիտական եվ օսմանագիտական հետազոտություններ VII , ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ . Ռուբեն Սաֆրաստըանի խմբագրությամբ , Երևան , Լուսակն , 2011 , էջ 134 – 140 :
114 . Ելույթ խորհրդարանում , - Հայ-թուրքական հարաբերություններ . հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ : Խորհրդարանական լսումներ , 19 – 20 դեկտեմբերի , 2007 թ ., Երևան , ՀՀ Ազգային ժողով , 2011 , էջ 63 – 67 :
115 . Եվրասիայի հայեցակարգը . թուրքական մեկնաբանություններ ( 1990-ականների վերջ – 2000-ականների սկիզբ ), - Միջազգային հարաբերություններ . Հայկական աշխարհ , 2011 , թիվ 4 , էջ 20-22 :
116 . Թուրքիայում աշխարհաքաղաքական մտքի ծագումնաբանության հարցի շուրջ . Սուաթ Իլհանի “ Վտանգի տեսությունը ”, - Հայկական բանակ ռազմագիտական հանդեսի Աշխատանքային տետրեր հավելված , 2012 թ , հմ . 3 , էջ 110-115 :
117 . Վարուժան Պօղօսեան , Հայոց Ցեղասպանութեան Առաջին Փուլը Ֆրանսիական Պատմագրութեան Եւ Հասարակական-Քաղաքակական Մտքի Գնահատմամբ ( ԺԹ . Դարի Վերջ – Ի . Դարի Սկիզբ ), Երկրորդ բարեփոխված եւ լրացուած հրատարակութիւն , Երեւան , Երեւանի Պետական Համալսարանի Հրատարակչութիւն , 2011 , 356 էջ , - Հայկազեան հայագիտական հանդէս , Պէյրութ , 2012 , Հատոր ԼԲ , էջ 521 – 525 :
118 . Երուանդ Սարգսեան ( 1913-2010 ), - Հայկազեան հայագիտական հանդէս , Պէյրութ , 2012 , Հատոր ԼԲ , էջ 590-593 :
119 . Օսմանյան կառավարության որոշումը հայերի տեղահանության մասին ( 1915 թ . մայիսի 30 ), - Հայագիտության հարցեր . հանդես , Երևանի պետական համալսարան , Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ , 2014 , 1 , էջ 5 – 19 :
120 . Թուրքական պաշտոնական վավերագրերը Հայոց ցեղասպանության նախապատրաստման մասին , - Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով : Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները : 17-19 հոկտեմբերի , 2013 : Զեկուցումների ժողովածու , Երևան , ՀՀ ԳԱԱ , 2014 , էջ 473-475 :
16