Հայ Զինվոր

ÂÆì 14 ( 1134) Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am 20 - 26 ²äðÆÈÆ 2 016 ÜìÆðì²Ì вÚàò ´²Ü²ÎÆÜ Ð³Û³ëï³ÝÇ Í ³Ýñ³Ù³ñïÇ Ï³Ý³Ýó Ñ ³í³ù³Ï³ÝÁ ºíñáå³ÛÇ ã »ÙåÇáÝ ¶Çï»°ù` Ç Ýãáõ Ñ ³ÕûóÇÝ: àñáíÑ»ï»õ · Çï»ÇÝ« á ñ Ë ñ³Ù³- ïáõÙ » Ý© Í ³Ýñ³Ù³ñïÇ ³ Û¹ Ñ ³ñ- óÏÝ Ç ñ»Ýó Ë ñ³Ù³ïÝ ¿ ñ: ØÝáõÙ ¿ « á ñ Ù »Ýù ¿ É Ñ ³ëϳݳÝù« áñ Ù »Ýù ¿ É Ù »ñ Ë ñ³Ù³ïáõÙ » Ýù` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñë Ù »ñ ï »ÕáõÙ« Ù »ñ ϳñáÕ³ó³ÍÇ á õ ã ϳñáÕ³ó³ÍÇ ã ³- ÷áí: ä³ñï³íáñ » Ýù: ܲÆð² Î èàÚ²Ü ²ñӳϳ·Çñ