Հայ Զինվոր

Â Æ ì 3 1 ( 11 5 1 ) 17 - 23 ú¶àêîàêÆ 2016 вäÎ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ÊàðÐð¸Æ ÜÆêî вäΠгí³ù³Ï³Ý ³ Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³Ûݪ û·áëïáëÇ 1 6-Ç ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ ³Ýóϳóí»ó вäÎ ³Ý¹³Ù å »ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ë áñÑñ¹Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïÁ: ÜÇëïÝ ³Ýóϳóí»ó ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñáõ- ÃÛ³Ùμ: سëݳÏó»óÇÝ è ¸ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ, μ³Ý³ÏÇ · »Ý»ñ³É ê »ñ·»Û Þ áÛ·áõÇ, Ô ³- ½³Ëëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ Æ Ù³Ý·³ÉÇ î ³ëÙ³·³Ùμ»ïáíÇ, Ô ñ- ÕÁ½³Ï³Ý Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¼ àô ·É˳íáñ ßï³μÇ å»ï, ·»Ý»ñ³É-Ù Ù³Ûáñ è³ÇÙμ»ñ¹Ç ¸áõÛß»ÝμǨÇ, î³çÇÏëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É, ·Ý¹³å»ï ² μ¹áõÉËáß- ÇÙ ¶ áõÉáٽṳÛÇ, Ð ²äΠ٠dzóÛ³É ß ï³μÇ å »ï, · »Ý»ñ³É-· ·Ý¹³å»ï ²Ý³ïáÉÇ ê ǹáñáíÇ, ´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ, ·»Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï ²Ý¹ñ»Û è³ÛÏáíÇ, Ð ²äÎ ·É- ˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ ÜÇÏáÉ³Û ´ áñ¹ÛáõųÛÇ ·É˳íáñ³Í å ³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³é³íáïÛ³Ý ³ Ûó»É»óÇÝ Ì ÇÍ»éݳϳμ»ñ¹Ç Ñáõ߳ѳٳÉÇñª ѳñ·³ÝùÇ ïáõñù ï³Éáõ Ð ³Ûáó ó»Õ³ë- å³ÝáõÃÛ³Ý ½ áÑ»ñÇ Ñ Çß³ï³ÏÇÝ: ÜÇëïÇ ß ñç³Ý³ÏáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ê»Ûñ³Ý ú ѳÝÛ³ÝÇ ¨ ê»ñ·»Û ÞáÛ·áõÇ » ñÏÏáÕÙ Ñ ³Ý¹ÇåáõÙÁ, áñÇ Á ÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É » Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï ³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ å³ÑáíÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý ³¨ »ñÏÏáÕÙ é³½Ù³Ï³Ý ¨ é³½Ù³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ: ܳ˳- ñ³ñÝ»ñÝ ³ ñӳݳ·ñ»É »Ý »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å ³ßïå³Ý³Ï³Ý · »ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË·áñ- ͳÏóáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ Ù ³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ Ý ³Ë³Ýß»É Ñ ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ »ï³·³ á õÕÇÝ»ñÁ: гݹÇåÙ³Ý ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáíª » ñÏáõ å »ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÝ ë ïáñ³·- ñ»É »Ý §ÐÐ ¨ è ¸ ½ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ Ù Ç³óÛ³É ½ áñù»ñÇ ( áõÅ»ñÇ) Ë Ùμ³íáñÙ³Ý ß ³Ñ»ñÇó μËáÕ é ³¹Ç³óÇ- áÝ, ù ÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ï »Ýë³μ³Ý³Ï³Ý å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý á ÉáñïáõÙ Ç ñ³íÇ׳ÏÇ μ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ ·Ý³- ѳïÙ³Ý ÷ áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ѳٳӳÛݳ·ÇñÁ: øÇã ³Ýó ï »ÕÇ ¿ á õÝ»ó»É Ð ²äÎ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ë áñÑñ¹Ç ÝÇëïÁ, á ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù- Ý»ñÇ Ù ³ëÇÝ Ð Ð å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ ê »Ûñ³Ý ú ѳÝÛ³ÝÁ Ù ³ëݳíáñ³å»ë ³ë»É ¿ . -Ø Ø»ñ Ñ ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Ó ¨³ã³÷Á ³ ñ¹Ç³Ï³Ý ѳñó»ñ ù ÝݳñÏ»Éáõ » ½³ÏÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï ³- ÉÇëª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ð ²äÎ Ñ ³í³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áïÇÝ»ñáõÙ, ³Û¹ à íáõÙª ÎáíϳëÛ³Ý ï³- ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ó¨³íáñíáÕ é ³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ݳ¨ ݳ˳Ýß»Éáõ Ï ³½Ù³Ï»ñåáõ- ÃÛ³Ý é³½Ù³Ï³Ý μ³Õ³¹ñÇãÇ Ñ»ï³·³ ½ ³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÜÇëïÇ ûñ³Ï³ñ·Ç ѳñó»ñÇ ÙÇ Ù ³ëÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ñ Ð ²äÎ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ÷áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ï ³ï³- ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ, é³½Ù³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ³ ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý ³¨ Ð úä á ÉáñïáõÙ · Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï ³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: вäÎ å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ë áñÑñ¹Ç Ñ »ñÃ³Ï³Ý Ý ÇëïÁ ³ é³ç³ñÏí»ó ³ ÝóϳóÝ»É ÑáÏï»Ùμ»ñ ³ ÙëÇÝ º ñ¨³ÝáõÙ, Ð ²äÎ Ñ ³í³ù³Ï³Ý ³ Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ë áñÑñ¹Ç Ý ÇëïÇó ³ é³ç: Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m