Հայ Զինվոր

Â Æ ì 1 ( 11 7 2 ) 11 - 1 7 Ð à ô Ü ì ² ð Æ 2 0 1 7 w w w. h a y z i n v o r. a m гÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùǪ å³ïñ³ëï »Ýù... Àݹ³Ù»ÝÁ û ñ»ñ ³ Ýó » ë Ï ÙÇ³Ý³Ù Ç Ù Í ³é³ÛáÕ » Õμ³ÛñÝ»ñÇÝ »õ å ³ïÇí Ï áõÝ»Ý³Ù Ï ñ»Éáõ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ å ³ßïå³ÝÇ í »Ñ Ï áãáõ- ÙÁ® гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ç Ù, » Õμ³ÛñÝ»ñÇë, Û áõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ ³ÛÇ ³ñÛ³Ý Ù »ç ¿ : Ø »ñ á ·ÇÝ ³ ÝÏáïñáõÙ ¿ â ³áõßÇ, ² ݹñ³ÝÇÏÇ, ÜŹ»ÑÇ, Ù »ñ Ý áñûñÛ³ Ñ »ñáëÝ»ñÇ û ñÇݳÏáí ¹ ³ëïdzñ³Ïí»Éáõ Ï³Ý ¹ Çñù»ñáõÙ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÇ ßÝáñÑÇí: Ê áݳñÑíáõÙ » Ù Ù ³ñï³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å ³ßïå³Ý»ÉÇë Ñ »ñáë³μ³ñ ½ áÑí³Í ï ճݻñÇ Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ éç»õ: Ò »ñ í ÇßïÁ Ù »Í Í ¿ « Ñ å³ñïáõÃÛáõÝÁª ³ é³í»É: êáõñμ · áñÍÇ Ñ ³Ù³ñ Á ÝÏ³Í Ó »ñ á ñ¹ÇÝ»ñÝ ³ ÝÙ³Ñ » Ý« Ý ñ³Ýù Ù»ñ Ù »ç » Ý« Ù »ñ ß ³ñù»ñáõÙ » õ ß ³ñáõݳϻÉáõ » Ý Ç ñ»Ýó Ï éÇíÁ: ºë« » Õμ³ÛñÝ»ñëª Ù »ñ ë »ñáõݹÁ μ áÉáñë ¿ É Ó »ñ á ñ¹ÇÝ»ñÝ » Ýù« Ù»ñ ù ³ç Ý ³ËÝÇÝ»ñÇ ³ ñųÝÇ Ñ »ïÝáñ¹Ý»ñÁ: ² ÛÅÙ ¿ É Ù »ñ Ñ»ñÃÝ ¿ Í ³é³Û»Éáõ » õ Ù »ñ å ³ñïùÁ ï ³Éáõ Ð ²ÚðºÜÆøÆÜ: ³ëï » Ýù Ï ³Ý·Ý»Éáõ à ßݳÙáõ ³ é³çª Ñ ³ÕûÉáõ » õ ³ å- ä³ïñ³ ñ»Éáõ Ñ ³Ù³ñ... ²ðºìÞ²îÚ²Ü ¶ àè