Հայ Զինվոր

Â Æ ì 3 5 ( 11 5 5 ) 14 - 20 êºäîºØ´ºðÆ 2016 ö à ð Ò ² ð ² ð ² Î ² Ü ¼ à ð ² ì ² ð Ä à ô Â Ú à ô Ü î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ç±Ýã » ճݳÏÝ»ñ å»ïù ¿ ÁÝïñ»É, DZÝã å »ïù ¿ ³ÝÇ Éñ³·ñáÕÁ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Çñ³íÇ׳ÏáõÙ, ÇÝãå»±ë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³ÛóÛÃ»É ¨ ÷á˳Ýó»É Ù³ñï³Ï³Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í ³ñÙ³Ý ß ñç³ÝÇó, ÇÝãå»±ë Ëáõë³÷»É ³å³ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÇó: ²åñÇÉÇ ëϽμÇÝ ²ñó³Ëáõ٠ͳí³Éí³Í Ù ³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í »ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ó áõÛó ï í»ó, á ñ ½·³ÉÇáñ»Ý ³×»É ¿ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý áõ ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ, Ù³ëݳíáñ³å»ë, å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ³Ýѳå³Õ ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ μ³½Ù³ÃÇí Ñ ³ñó»ñ Ï ³Ý: »ٳÛÇ Ù³ëÇÝ í »ñçÇÝ ³ ÙÇëÝ»ñÇÝ ß³ï ¿ Ë áëí»É, ѳïϳå»ë ³ÛÝ Ñ ³Ù³ï»ùëïáõÙ, áñ Ñ ³Ù³Ï³ñ·í³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ß÷áÃÙáõÝù ³é³ç³óÝ»É ³½·³μݳÏãáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, Ç ëÏ × Çßï ¨ á õÕÕáñ¹í³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ÏÝå³ëïÇ Ù³ñï³Ï³Ý á·áõ ³Ùñ³åݹٳÝÁ: 4 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m