Հայ Զինվոր

ÂÆì 21 (1141) 8 - 1 4 Ð àôÜÆêÆ 2016 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð www.hayzinvor.am Ê ² Ô ² Ô à ô Â Ú à ô Ü À ª À Ü ¸ ¸ º Ø ä ² î º ð ² ¼ Ø Æ Èáõë³ÝϳñÁª ²ñ»· ì²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ú ñí³ Ï ³¹ñ. Ñ »Ýó ÝÙ³Ý í»ñï³éáõÃÛ³Ùμ ³Ûë Éáõë³ÝϳñÁ ·ñ³í»ó áã ÙdzÛÝ Ñ ³Ù³ó³ÝóÁ, ³ ÛÉ»õ É áõÛëÇ Ý Ù³Ý ï ³ñ³Íí»ó á õ ï ³ñ³Íí»ó... º í áã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³Ýáí Ù»Ï... ø³ñí³×³éÇ Ñ ñ»ï³Ý³íáñÝ»ñÝ » ݪ ¶ÝáõÝÇ Ð ³Ùμ³ñÓáõÙÛ³ÝÁ » õ è áμ»ñï سñ·³ñÛ³ÝÁ: à ñáßáõÙ » ݪ á í å »ïù ¿ Í ³ÕÇÏÝ»ñÁ ÝíÇñÇ ¹ Çñù ³ Ûó»É³Í Éñ³·- ñáÕáõÑáõÝ: ²åñÇÉÛ³Ý Í³Ýñ û ñ»ñÇÝ ³ é³çݳ·ÍÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í ó ³Ýϳó³Í É áõ- ë³Ýϳñ, ³ ÝÏ³Ë á ñ³ÏÇó, ѳÛïÝíáõÙ ¿ñ ÅáÕáíñ¹Ç áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï »ÝïñáÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ³ Ûë Ù»ÏÝ á õÝ»ó³í ³ Ýݳ˳¹»å Ñ ³çáÕáõÃÛáõÝ: Øï³ÍáõÙ » Ùª Ç Ý- ãá±õ: ä ³ï»ñ³½ÙÁª å³ï»ñ³½Ù, Ñ»ñáëáõÃÛáõÝÁª Ñ»ñáëáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÝ Ç ñ Ñ á·áõ Ë áñùáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ë ³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ áõÛë áõÝÇ » õ ˳ճÕáõÃÛ³Ý Ù ³ëÇÝ ¿ » ñ³½áõÙ... ̳ÕÇÏÝ»ñáí Ñ ³Û ½ ÇÝíáñÝ»ñÇ É áõë³Ýϳ- ñÁ Ñ »Ýó Ë ³Õ³ÕáõÃÛ³Ý, ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ÕóݳÏÇ Ý ³Ë³Ýß³ÝÝ ¿ ... ºì §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ ý »ÛëμáõùÛ³Ý ¿ çáõÙ ï»Õ · ï³Í ·ñ³éáõÙÝ»ñÁ á õÕ- Õ³ÏÇ »õ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ç Ù³ëïáí Ñ ³ëï³ïáõÙ »Ý Ç Ù » Ýó¹ñáõÃÛáõÝÁ, ٠dzÛÝ Ã» ÇÝã ³ÛÉ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñáí. ÷áùñ-Ç ²ÛÝåÇëÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿, û ³Ûë »ñÏáõ ï ճݻñÁ Çñ»Ýó ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇ -² Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý »Ý ßï³åáõÙ á õ Ñ ³Ù»Ù³ïáõÙ » ݪ áõÙ Í ³ÕÏ»÷áõÝçÝ ¿ ³í»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ... ´ ³Ûó Ý ñ³Ýù ë ³ÑÙ³ÝÇÝ »Ý, μ³Ûó Ý ñ³Ýù å ³ï»ñ³½ÙÇ ·ñÏáõÙ »Ý: -Î Îéí»Éáõ, ³åñ»Éáõ » õ ë Çñ»Éáõ Ù ³ëÇÝ ¿ É áõë³ÝϳñÁ: -È È³±íÝ »ù, ¿ÉÇ, μ³ñÇ, ù ³ç, Ñá° ½áéáí ã Ç... ̳ÕÇÏ » õ å³ï»ñ³½Ù: -Ì -ä ä³ï»ñ³½Ù »õ ˳ճÕáõÃÛáõÝ...