Հայ Զինվոր 49-2017s

ISSN 1829-2585 17049 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 49 (1220) 13 - 19 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ² ê î Ì à ì ¼ à ð ² ò ² Ì Ð ² Ô Â ² Ü ² Î Ü º ð Î è º È Èñ³ó³í ÐÐ ¼àô Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý 20-³ÙÛ³ÏÁ ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 8 -Ç ÇÝ ¶ © êáõݹáõÏÛ³ÝÇ ³ Ýí³Ý ³ ½·³ÛÇÝ ³ ϳ- ¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝáõ٠ϳ۳ó³í гÛáó μ³Ý³ÏÇ ¨ Ð ³Û³ëï³ ³Ý- Û³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñμ ºÏ»Õ»óáõ ³Ùáõñ Ï ³åÝ ³å³óáõóáÕ ÙÇ Ï ³ñ¨áñ ÙÇçáó³éáõÙ© ³ Ûëï»Õ ï áÝ³Ï³Ý μ³ñÓñ ï ñ ³Ù³¹ñáõ- ÃÛ³Ùμ ÝßíáõÙ ¿ñ ÐÐ ¼ àô Ñá·¨áñ ³ é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý Ñ ÇÙݳ¹ñÙ³Ý ÏÁ óïñáÝÇ ×»Ù³ëñ³- 20-³ ³ÙÛ³ÏÁ: ØÇÝ㨠٠Ççáó³éÙ³Ý Ù »ÏݳñÏ ÑáõÙ Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÇ« ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ· ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ« ¼àô ¶Þ å»ï, ·»Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï Ø áíë»ë гÏáμÛ³ÝÇ ¨ μ³Ý³ÏÇ Ñá·¨áñ ÇëÏáåáë ² μñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ · É˳íáñáõ- ³é³çÝáñ¹ î . ìñÃ³Ý»ë » åÇ ÃÛ³Ùμ Ý»ñϳݻñÁ Ñ Ý³ñ³íáñáõÃÛáõÝ á õÝ»ó³Ý ͳÝáóݳÉáõ áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ` §ºÏ»Õ»óÇ-μ³Ý³Ï¦ Ë áñ³·Ç- ëï»Õͳ·áñÍáÕ ½ ÇÝíá ñÁ ÏñáÕ ë ï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó áõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ: Þñç»Éáí ëñ³- ÑáõÙª Ñ Ûáõñ»ñÁ Ï ³Ý· ³ é³Ý Ù »Í³¹Çñ Ïï³íÇ ³ é³ç: Î ï³íáõÙ å³ïÏ»ñí³Í » Ý ² ßáï º ñϳÃÇ Ë ³ãÁ« ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»- Çóª Ý áõéÁ« » ϻջóáõ Ë áñ³ÝÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ¿ ñ Ñ »ÕÇݳÏÁª Ï ³åÇ ñÇ ¹³ë³ÏÇ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ« ³ í³· É »Ûï»Ý³Ýï ² ÝÇ Ä ³ÙѳñÛ³ÝÁ: §àñù³Ý Ë áñ³ÝÝ»ñÁ ß ³ï » Ý« ³ ÛÝù³Ý ß ÇÝáõÃÛáõÝÝ ³Ùáõñ ¿ É Ç- ÝáõÙ«- ³ëáõÙ ¿ ² ÝÇÝ:- àñå»ë å »ïáõÃÛ³Ý ³ ÙññáõÃÛ³Ý Ñ ÇÙù - Ëá- ñ³ÝÝ»ñª » ë ÁݹáõÝ»É » Ù Ù »ñ » ϻջóÇÝ« ѳí³ïÁ« ³ ÕáÃùÝ á õ μ³- ݳÏÁ: Æ ëÏ Ï ï³íÇ Ï »ÝïñáÝáõõ٠٠dzíáñáÕ · ³Õ³÷³ñÝ ¿ ` § øá ˳ãÁ Ù»½ ³å³í»Ý¦: 2