Հայ Զինվոր 32-2017

ISSN 1829-2585 17032 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 32 (1203) 16 - 22 ú¶àêîàêÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ² Ù » Ý ³ ¹ Ç å á õ Ï Á ÐáõÉÇëÇ 2 6-Ç Çó û ·áë- ïáëÇ 5 -Á Á ´ »É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù Ø ÇÝëÏáõÙ ³Ýóϳóí³Í § гٳ·áñ- ͳÏóáõÃÛ³Ý Ù ³ñïÇϦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù ñóáõÛÃÇ §¸Çåáõϳѳñ¦ ³ Ýí³- ݳϳñ·áõÙ ³ é³çÇÝ ï»ÕÝ ½ μ³Õ»óñ»É ¿ ³í³· É »Ûï»Ý³Ýï ²ðÂàôð ÐàìвÜÜÆêÚ²ÜÀ: 6