Հայ Զինվոր 23-2018

ISSN 1829-2585 18023 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 23 (1245) 13 - 19 ÐàôÜÆêÆ 2018 ¸ Æ î ² ð Î à ô Ø Ü º ð ê ² Ð Ø ² Ü Æ ò ì»ñç»ñë ³¹ñμ»ç³Ý³- Ï³Ý ù³ñá½ã³Ù»ù»Ý³Ý ѳ- Ù³ó³Ýóáí »õ Ñ»éáõëï³ï»- ëáõÃÛ³Ùμ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇ ³é³ñϳ ¿ñ ¹³ñÓñ»É ѳÛ- ݳËÇç»õ³ÝÛ³Ý ß÷Ù³Ý ·á- ïáõÙ ³ñӳݳ·ñí³Í ¹Çñ- ù³ÛÇÝ ï»Õ³ß³ñÅÁ: ²¹ñ- μ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, ˻ճ- ÃÛáõñ»Éáí Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ñ ѳÛϳ- Ï³Ý ¼àô ÏáÕÙÇó í»ñ³ÑëÏ- íáÕ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ϳ- ñ»õáñ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý μ³ñ- ÓáõÝùÝ»ñÇ áõ Ù³ñï³Ï³Ý ѻݳϻï»ñÇ §³½³ï³·ñ- ٳݦ Ù³ëÇÝ: ²Ûë ³éÇÃáí ÐÐ ²¶ ݳ˳ñ³ñÇ Ñ»ï ï»- ÕáõÙ ¹Çï³ñÏáõÙ Çñ³Ï³- ݳóñ³Í å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ¸³íÇà îáÝáÛ³- ÝÁ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ѳÝ- ¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ß»ßï»ó. í»ñáÑÇßÛ³É ¹Çñù³ÛÇÝ ï»- ճ߳ñÅÁ ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³ó- ñ»É »Ý ë»÷³Ï³Ý ï³ñ³Í- ùáõÙ, Çñ³íÇ׳ÏÝ ³ÙμáÕ- çáõÃÛ³Ùμ í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿, »õ ѳÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÝ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ·áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ϳë»ó- ÝáõÙ »õ 㻽áù³óÝáõÙ »Ý ó³Ýϳó³Í ï»Õ³ß³ñÅ: úñ»ñë ³Ûó»É»óÇÝù ß÷- Ù³Ý ·áïǪ ѳݹÇå»Éáõ ѻݳϻï»ñáõ٠ͳé³ÛáÕ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ¼ñáõó»óÇÝù ѳñ³ÏÇó μݳ- ϳí³Ûñ»ñÇ μݳÏÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, ï»Õ»Ï³ó³Ýù Çñ³íÇ- ׳ÏÇÝ »õ Ýñ³Ýó ïñ³Ù³¹- ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 2-3 w w w. h a y z i n v o r. a m