Հայ Զինվոր 21-2018

ISSN 1829-2585 18021 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 21 (1243) 30 زÚÆêÆ - 5 ÐàôÜÆêÆ 2018 ...àõÕÇÕ 100 ï³ñÇ ³ é³ç ³ Ûë ûñÁª 1918 ÇÝ« Ñ³Û Å áÕáíñ¹Ç Ãí³Ï³ÝÇ Ù ³ÛÇëÇ 2 8-Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù »ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ³Ýݳ˳- ¹»å Ù Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ© Ù »ñ Çñ³Ï³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ù »ç ³ é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÑÇÙݳ¹ñí»ó å»ïáõÃÛáõÝ« áñï»Õ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ å ³ïϳ- ÝáõÙ ¿ áã û ó·³íáñÇÝ« áã û Çß˳ÝÝ»- ñÇÝ« ³ ÛÉ Ç ß˳ÝáõÃÛáõÝÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ Å á- Õáíñ¹ÇÝ« ù ³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ« ¨ ³ Û¹ å ³ï׳- éáí ³Û¹ å »ïáõÃÛáõÝÁ Ïáãí»ó ѳÝñ³å»ïáõ- ÃÛáõݪ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ: à õ ù³ÝÇ áñ Ù»ñ Å áÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝÙ³Ý μ³Ý ݳËÏÇÝáõÙ » ñμ»ù ã¿ñ » ջɫ ³Û¹ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÏáãáõÙ »Ýù ݳ¨ ² è²æÆÜ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ: ÜÆÎàÈ ö²ÞÆÜÚ²Ü ÐÐ í³ñã³å»ï w w w. h a y z i n v o r. a m