Հայ Զինվոր 17-2018

ISSN 1829-2585 18017 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 17 (1239) 2 - 8 زÚÆêÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m ÊݹÇñÁ ϳï³ñ»Éáõ »Ýù Ëáñùáõ٠гϳé³Ïáñ¹Ý ûñí³ ÁÝóóùáõ٠ϳï³ñáõÙ ¿ Ñ ³ñÓ³ÏáÕ³- Ï³Ý μÝáõÛÃÇ Ù ³ñ½áõÙÝ»ñ« ݳ»õª Ù »ù»Ý³í³ñÙ³Ý å ³ñ³å- ÙáõÝùÝ»ñ ß ³ñ³ëÛáõÝ»ñáí »õ ³ Ù»Ý å ³ÑÇ Ï ³ñáÕ ¿ Ï ïñáõÏ ù³Û- É»ñ Ó»éݳñÏ»É: ò ³Ýϳó³Í ³ ñϳͳËݹñáõÃÛáõÝ Ï ³ñųݳ- ݳ ¹³Å³Ý å ³ï³ë˳ÝÇ: àõÝ»Ýù μáÉáñ Ñ Ý³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø »ñ ½ ÇݳÝáóÁ Ñ ³- Ù³Éñí³Í ¿ Ýáñ³·áõÛÝ Ñ ³Ï³ï³ÝϳÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñáí« ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ³í»É³ó»É ¿ Ññ»ï³Ýáõ Ïñ³Ï³ÛÇÝ ËáóÙ³Ý Ñ»é³Ñ³- ñáõÃÛáõÝÁ: ê ³¹ñ³ÝùÇ ¹ »åùáõÙ, ËݹÇñÁ Ï ³ï³ñ»Éáõ » Ýù Ëáñ- ùáõÙ: àõŻճóñ»É »Ýù Ñ»ï³Ëáõ½áõÙÁ« ³í»É³óñ»É »Ýù ¹Çï³- Ï»ï»ñÇ ù³Ý³ÏÁ« Ï ³½Ù³íáñ»É » Ýù û å»ñ³ïÇí ËÙμ»ñ« á ñáÝù Ý»ñ·ñ³íí»É »Ý Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝáõÙ »õ í »ñ³Ñë- ÏáõÙ »Ý ß³ñÅ»ñÁ: ²ñ³· ³ ñÓ³·³ÝùÙ³Ý Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ« Ñ ³Ï³- ï³ÝϳÛÇÝ« Ññ³Ó·³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ å³ïñ³ëï »Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ѳßí³Í ñáå»Ý»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ï ³·Ý³- åáí ÏѳëÝ»Ý ³é³çݳ·ÇÍ: 2