Հայ Զինվոր 10-2018

ISSN 1829-2585 18010 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 10 (1232) 14 - 20 زðîÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m Ø»ñ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ³ ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ññ³Ù³Ý Ï ëï³Ý³Ý« Ñ ³ßí³Í í ³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ÏѳÛïݳμ»ñ»Ý »õ Ï áãÝã³óÝ»Ý Ù »ñ » ñÏñÇ û ¹³ÛÇÝ ï³ñ³Íù Ý»ñËáõÅ³Í Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ó ³Ýϳó³Í à éãáÕ ë ³ñù: Ð ÛáõëÇë³ñ»õ»ÉÛ³Ý û ¹³ÛÇÝ ¹³ñå³ëÝ»ñÁ Ñáõë³ÉÇ å³ßïå³Ýí³Í » Ý: