Հայ Զինվոր 01-2018

ISSN 1829-2585 18001 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 1 (1223) 10 - 16 ÐàôÜì²ðÆ 2018 ÐРܲʲ¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êÚ²ÜÀ ²ÚòºÈºÈ ¾ ÐÚàôêÆê²ðºìºÈÚ²Ü ê²Ðزܲ¶àîÆ ÐРݳ˳·³Ñ« ¼ àõ · »ñ³·áõÛÝ · É˳íáñ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ²Ù³ÝáñÇ ¨ êáõñμ ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î ³ÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ºñÏñáñ¹Ç« å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê ³ñ·ëÛ³ÝÇ Ñ »ï« ³ í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ ³Ù³Ó³ÛÝ« ï áÝ»ñÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ ³Ûë ³ Ý·³Ù ³ Ûó»É»É ¿ î³íáõßÇ Ù ³ñ½Ç ä ³é³í³ù³ñ ѳٳÛÝù ¨ ë³ÑٳݳÛÇÝ ï »Õ³Ù³ë á õ Ù ³ñï³Ï³Ý ¹ Çñù: ê »ñÅ ê ³ñ·ë- Û³ÝÁ ѳݹÇå»É ¿ Ù³ñï³Ï³Ý ¹Çñùáõ٠ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ ³ÝóϳóÝáÕ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ¨ Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇÝ« ß ñç»É Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ »Ý³Ï»ïáõÙ ¨ ͳÝáóó»É ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ³Ýóϳóٳݫ ÇÝãå»ë ݳ¨ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ܳ˳·³ÑÁ Ë ñ³Ëáõë»É ¿ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Á ÝóóùáõÙ ³ ÝÓÝíÇñáõ- ÃÛ³Ùμ ¨ Ëǽ³ËáõÃÛ³Ùμ ³ ãùÇ Á ÝÏ³Í Ù Ç Ë áõÙμ ëå³Ý»ñÇ ¨ ½ ÇÝíáñ- Ý»ñÇ` ѳÝÓÝ»Éáí Ý í»ñÝ»ñ« á ñÇó Ñ »ïá ï áÝ³Ï³Ý ë»Õ³ÝÇ ßáõñç Ù³ñï³- Ï³Ý Ñ »Ý³Ï»ïáõÙ × ³ß»É ¿ ½ ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ »ï: ê»ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ ßÝáñѳíáñ»É ¿ Ð ³Ûáó μ³Ý³ÏÇ μáÉáñ ½ÇÝͳé³- ÛáÕÝ»ñÇÝ ·³ÉÇù ï áÝ»ñÇ Ï ³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ« ÑÕ»É μ³ñ»Ù³ÕóÝùÝ»ñ ¨ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É ³ÝÓÝí»ñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ܳ˳·³ÑÁ μ³Å³Ï ¿ μ³ñÓñ³óñ»É μáÉáñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ« ë å³Ý»ñÇ« Ýñ³Ýó Á Ýï³ÝÇùÝ»ñÇ« ѳñ³½³ïÝ»ñÇ, μáÉáñ ³ ÛÝ Ù ³ñ¹Ï³Ýó Ñ ³Ù³ñ« áíù»ñ á ·»ßÝãáõÙ » Ý ½ ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ« á íù»ñ á ñáß³ÏÇ í ³ëï³Ï » Ý áõÝ»ó»É ѳÛñ»ÝÇùÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ï Û³ÝùÇ áõÕáõ ÁÝïñáõÃÛ³Ý · áñÍáõÙ ¨ áíù»ñ ß³ñáõݳϻÉáõ » Ý ×Çßï ׳ݳå³ñÑáí á õÕÕáñ¹»É í ³Õí³ ½ ÇÝ- íáñÝ»ñÇÝ á õ ë å³Ý»ñÇÝ: ê»ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ë³ÑٳݳٻñÓ ä ³é³í³ù³ñáõ٠ѳݹÇåáõÙ ¿ á õÝ»ó»É ³ Û¹ · ÛáõÕÇ« Ç Ýãå»ë Ý ³¨ ì ³ñ³·³í³Ý« Ü»ñ- ùÇÝ Ì ³Õϳí³Ý« â ÇÝãÇÝ Ñ ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ μݳÏÇãÝ»ñÇ »õ Æ ç¨³ÝÇ áõ ´»ñ¹Ç ï ³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ ë³ÑٳݳٻñÓ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ »Ï³í³ñÝ»- ñÇ á õ í³ñã³Ï³Ý Ý »ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ »ï: ê »ñÅ ê ³ñ·ëÛ³ÝÁ ½ ñáõó»É ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï³ùñùñáÕ ¨ Ñáõ½áÕ Ñ ³ñó»ñÇ ßáõñç« ßÝáñѳíáñ»É áõ μ³ñ»Ù³Õ- óÝùÝ»ñ Ñ Õ»É · ³ÉÇù ï áÝ»ñÇ Ï ³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ: гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü ³Ë³·³ÑÁ ä ³é³í³ù³ñáõÙ Í ³ÕÇÏÝ»ñ ¿ ¹ ñ»É ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ˳ãù³ñÇÝ ¨ ì »Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÇ Ñ»ï ÙáÙ í³é»É ѳñ¨³ÝáõÃÛ³Ùμ ·ïÝíáÕ Ù³ïáõéáõÙ: w w w. h a y z i n v o r. a m