Հայ Զինվոր - Page 7

7
Â Æ ì 2 8 ( 1 1 4 8 ) 2 7 Ð à Æ È Æ ê Æ - 2 ú ¶ à ê î à ê Æ 2 0 1 6
² ¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü ² Î

Î ² 𠶲 ä ² ÐàôÂÚàôÜ , ¼ ¶ àÜàôÂÚàôÜ º ì ² â ² ÈðæàôÂÚàôÜ

Ð ² Ú î ² ÜÎÆêîÜ º ðÀ Ø º ÎÜ º È º Ü ØàêÎì ²ª Ø ² êÜ ² Îò º Èàô § ØÆæ ² ¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü ² Î ² ÚÆÜ Ê ² Ô º ð-2016 ¦ ØÆæàò ² èØ ² ÜÀ

ÐáõÉÇëÇ 21-ÇÝ ÐÐ ¼àõ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÁ ª ÐÐ äÜ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ëå ³ - Û ³ Ï ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ³ Ý ¹³ Ù , § î ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇ ý »¹» ñ ³ óÇ ³ ÛÇ ¦ Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ëÝ ³× ÛáõÕÇ Õ » Ï ³ í ³ ñ , ·» Ý » ñ ³ É-É » Ûï » Ý ³ Ýï Øáõñ ³ ½ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ Õ » Ï ³ - í ³ ñáõÃÛ ³ Ùμ , Ù » ÏÝ » É » Ý ØáëÏí ³ª Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛáõ- ÝáõÙ » õ Ô ³ ½ ³ Ëëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ § ØÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ Ë ³ Õ » ñ-2016 ¦ ÙÇçáó ³ éÙ ³ Ý ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí » ÉÇù § î ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝ ¦, § ¼áñ ³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý ·» ñ ³ ½ ³ ÝóÇÏÝ » ñ ¦ » õ § ¸ÇåáõÏ ³ - Ñ ³ ñÝ » ñÇ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³· ÇÍ ¦ ÙñóáõÙÝ » ñÇÝ : ØñóáõÙÝ » ñÇ Ù » ÏÝ ³ ñÏÁ ÏïñíÇ ÑáõÉÇëÇ 30-ÇÝ :
àìø º ð º Ü Ð ² Ú ² êî ² ÜÆ Øðò ² ÎÆòÜ º ðÀ î ² ÜÎ ² ÚÆÜ ´ Æ ² ÂÈàÜ-2016 ØðòàôÚÂàôØ
²¹ ñμ » ç ³ ÝÁ , áñÇ Ñ » ï Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ùñó ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ ïÏ ³ å » ë Ñ » ï ³ ùñùÇñ ¿ ÉÇÝ » Éáõ « ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ ³ é ³ çÇÝ ³ Ý ·³ Ù « à »» õ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ ó ³ ÝÏáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ³¹ ñμ » ç ³ ÝóÇÝ » ñÁ Ñ ³ ÛïÝ » É ¿ ÇÝ Ý ³» õ 2015-Ç ÙñóáõÛÃÇó ³ é ³ ç : ² í » ÉÇÝ « ²¹ ñμ » ç ³ ÝáõÙ ï ³ ÝÏÇëïÝ » ñÁ Ù ³ ñ½íáõÙ » Ý ¹» é » õë 2015-Ç ëϽμÇó » õ Ñ ³ ïáõÏ ¹ ñ ³ Ñ ³ Ù ³ ñ ë ³ ñù ³ íáñ » É » Ý ï ³ ÝÏ ³ - ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇ » ñÃáõÕÇÝ » ñ : Æñ ³ ÝÁ ÝáõÛÝå » ë ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ ³ é ³ çÇÝ ³ Ý ·³ Ù : èáõë ³ ëï ³ ÝÁ ÉÇÝ » Éáí ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇ » õ ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ § ØÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ Ë ³ Õ » ñÇ ¦ ÑÇÙÝ ³¹ Çñ « μáÉáñ ÙñóáõÙÝ » ñáõÙ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ ³ é ³ çÇÝ ï » ÕÁ : ² Ûë ÙñóáõÛÃÁ èáõë ³ ëï ³ ÝáõÙ ³ ÝóÏ ³ óíáõÙ ¿ 2013 Ãí ³ Ï ³ ÝÇó :
Ô ³ ½ ³ Ëëï ³ ÝÝ ³ Ûë ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ 2013 Ãí ³ Ï ³ ÝÇó » õ Éáõñç Ùñó ³ ÏÇó ¿ » Õ » É Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ñ ³ Ù ³ ñ : 2013-ÇÝ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ » ñÏñáñ ¹ ï » ÕÁ ( Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó ÙÛáõë » ñÏñÝ » ñÝ ¿ ÇÝ èáõë ³ ëï ³ ÝÁ « Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ » õ ´» É ³ éáõëÁ ): 2014-ÇÝ » ñÏÇñÁ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ 4-ñ ¹ ï » ÕÁ ( Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ ñ 12 å » ïáõÃÛáõÝ ): 2015-ÇÝ ¿ É Ô ³ ½ ³ Ëëï ³ ÝÇ ï ³ ÝÏÇëïÝ » ñÁ ÙñóáõÛÃáõÙ · ñ ³ í » É » Ý 4-ñ ¹ ï » - ÕÁ ( Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ ñ 13 å » ïáõÃÛáõÝ ): âÇÝ ³ ëï ³ ÝÁ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇ ÙñóáõÙÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ 2014 Ãí ³ Ï ³ ÝÇó » õ Ñ » Ýó ³ é ³ çÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ · ñ ³ í » É ¿ » ññáñ ¹ ï » ÕÁ : Ð ³ çáñ ¹ ï ³ - ñÇ ª 2015-ÇÝ « ãÇÝ ³ óÇ ï ³ ÝÏÇëïÝ » ñÝ ³ ñ ¹» Ý · ñ ³ í » É » Ý » ñÏñáñ ¹ ï » ÕÁ : ² Ûë » ñÏÇñÁ ÙÇ ³ ÏÝ ¿« áñ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇ ÙñóáõÙÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ ë »÷³ - Ï ³ Ý « áã à » èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ïñ ³ Ù ³¹ ñ ³ Í ï ³ ÝÏáí :
´» É ³ éáõëÁ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ 2013 » õ 2014 Ãí ³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇÝ » õ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ μ ³ ñ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ » ññáñ ¹ » õ ÑÇÝ ·» ñáñ ¹ ï » - Õ » ñÁ : ê » ñμÇ ³ Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ÙÛáõë Éáõñç Ùñó ³ ÏÇóÝ » ñÇó Ù » ÏÝ ¿: º ñÏÇñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ 2014 Ãí ³ Ï ³ ÝÇó : ² é ³ çÇÝ ³ Ý ·³ Ù ª 2014-ÇÝ « ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ 8-ñ ¹ ï » ÕÁ « ÇëÏ ³ ñ ¹» Ý 2015-ÇÝ ª 3-ñ ¹ ï » ÕÁ ª ½Çç » Éáí ÙÇ ³ ÛÝ èáõë ³ ëï ³ - ÝÇÝ » õ âÇÝ ³ ëï ³ ÝÇÝ :
ÐÝ ¹ Ï ³ ëï ³ ÝÁ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ Ý ³» õ 2014-2015 Ãí ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇÝ » õ · ñ ³ í » É ¿ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ μ ³ ñ í » ó » ñáñ ¹ » õ ÑÇÝ ·» ñáñ ¹ ï » Õ » ñÁ :
ÔñÕÁ½ëï ³ ÝÁ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇ 2014 » õ 2015 Ãí ³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇ ÙñóáõÙÝ » ñÇÝ » õ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ Ûáà » ñáñ ¹ » õ í » ó » ñáñ ¹ ï » Õ » ñÁ : î ³ çÇÏëï ³ ÝÇ ÙÇ ³ Ï Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙñóáõÛÃÇÝ » Õ » É ¿ 2015 Ãí ³ Ï ³ - ÝÇÝ : º ñÏÇñÁ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ 7-ñ ¹ ï » ÕÁ :
ØáÝÕáÉÇ ³ Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ Ý ³» õ 2014-2015 Ãí ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇÝ » õ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ 9-10-ñ ¹ ÑáñǽáÝ ³ Ï ³ ÝÝ » ñÁ : ì » Ý » ëáõ » É ³ Ý ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ Ý ³» õ 2014-2015 Ãí ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇÝ « ë ³ Ï ³ ÛÝ ¿³ Ï ³ Ý Ñ ³ çáÕáõÃÛáõÝÝ » ñ ³ Ûë ÙñóáõÛÃáõÙ ãÇ áõÝ » ó » É » õ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ μ ³ ñ 10-ñ ¹ » õ 11-ñ ¹ ï » Õ » ñÁ :
² Ý · áÉ ³ Ý ÝáõÛÝå » ë ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ Ý ³» õ 2014-2015 Ãí ³ Ï ³ Ý- Ý » ñÇÝ » õ · ñ ³ í » É ¿ 11-12-ñ ¹ ï » Õ » ñÁ : øáõí » ÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ » õë Ñ ³ çáÕ ãÇ » Õ » É : º ñÏÇñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ 2014 » õ 2015 Ãí ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇÝ » õ Ñ ³ Ù ³ å ³ - ï ³ ëË ³ Ý ³ μ ³ ñ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ 12-ñ ¹ ( í » ñçÇÝ ) » õ 9-ñ ¹ ï » Õ » ñÁ :
ÜÇÏ ³ ñ ³· áõ ³ Ý Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ 2015- ÇÝ » õ ½μ ³ Õ » óñ » É ¿ í » ñçÇÝ ª 13-ñ ¹ ï » ÕÁ :
¼ÇÙμ ³ μí » Ý ³ é ³ çÇÝ ³ Ý ·³ Ù ¿ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝÇÝ :
úñ ãÏ ³, áñ Ñ ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ÑÛáõëÇë ³ ñ¨ » ÉÛ ³ Ý Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ
ÃßÝ ³ ÙÇÝ ãË ³ ËïÇ Ññ ³¹³¹³ ñÁ : ¶ ÛáõÕ ³ ïÝï » ë ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ³ Ûë » éáõ½ » éÇÝ Ñ ³ ïÏ ³ å » ë ÃßÝ ³ ÙÇÝ ³ í » ÉÇ ë ³ ÝÓ ³ ñÓ ³ Ï ¿ · áñÍáõÙ` ï ³ ñμ » ñ
½ÇÝ ³ ï » ë ³ ÏÝ » ñÇó Ïñ ³ Ï μ ³ ó » Éáí ÇÝãå » ë Ù » ñ ¹ Çñù ³ å ³ ÑÝ » ñÇ , ³ ÛÝå » ë ¿ É ¹³ ßï » ñáõÙ ³ ßË ³ ïáÕ · ÛáõÕ ³ óÇÝ » ñÇ áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ : ÆÑ ³ ñÏ », ³ ÛÝå » ë ¿ É ã ¿, áñ Ù » ñ ¹ Çñù ³ å ³ ÑÝ » ñÁ Ó » éùÝ » ñÁ Í ³ É ³ Í » Ý ÝëïáõÙ . Çñ ³ íÇ ×³ ÏÇ
à » É ³¹ ñ ³ Ýùáí Ýñ ³ Ýù ¨ë · áñÍÇ » Ý ¹ ÝáõÙ Çñ » Ýó ½ÇÝ ³ ÝáóÝ áõ
ÑÙïáõÃÛáõÝÁ ...
Ð » Ý ³ Ï » ïÇ ³ í ³·, ³ í ³· ë » ñÅ ³ Ýï ² ñÙ » Ý Ö ³ Õ ³ ñÛ ³ ÝÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ - Ý ³ å ³ Ñ çáÏÁ Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝÝ Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óÝáõÙ ¿ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ Ñ ³ ëï ³ ïí ³ Í ûñ ³ Ï ³ ñ · Ç : Î » ëûñÇÝ Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý Çñ ³¹ ñáõÃÛáõÝÁ ÷ áËí » ó` Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ Á Ñ » ñà ³ Ï ³ Ý ³ Ý ·³ Ù 12,7ÙÙ ïñ ³ Ù ³ ã ³÷ Ç § ê¨ Ý » ïÇó ¦ ³ ñÓ ³ Ïí ³ Í » ñ » ù Ïñ ³ Ïáóáí Ë ³ Ëï » ó Ññ ³¹³¹³ ñÁ :
- º ñμ ù » ýÝ » ñÁ ï ³ ÉÇë ¿, Ïñ ³ ÏáõÙ » Ý , Å ³ Ù- å ³ ï ³ ñ ³· ãÏ ³: ì ³ ËÇó » Ý Ïñ ³ ÏáõÙ , Çμñ à »ª ï » ë » ù ª Ù » Ýù ³ Ûëï » Õ » Ýù , Ù » Ýù ¿ É Ïñ ³ Ï » É · Ç- ï » Ýù , - ³ ë ³ ó Ù ³ Ûáñ Ðáí ³ ÏÇÙ ¸áËáÛ ³ ÝÁ :
Ø » ñ Ï ³ Ý · Ý ³ Í ï » ÕÇó ÙÇÝã¨ Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ Ç Ñ ³ Ý ¹ Çå ³ Ï ³ ó Ñ » Ý ³ Ï » ï Ùáï 1000 Ù » ïñ ¿: øÇã Ñ » éáõ ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ Ï ³ Ý ÷ áùñ μÝ ³ Ï ³ í ³ Ûñ ¿: Ø » ½ÝÇó Ó ³ Ë Ï ³ ¨ë Ù » ÏÁ , áñï » ÕÇó ¹» Ïï » Ùμ » - ñÇ 31-ÇÝ ÃßÝ ³ Ùáõ ³ ñÓ ³ Ï ³ Í Ïñ ³ ÏáóÇó · ÉËÇ ßñç ³ ÝáõÙ μ » Ïáñ ³ ÛÇÝ íÇñ ³ íáñáõÙ ¿ ëï ³ ó » É ¹ Çñù ³ å ³ Ñ , ß ³ ñù ³ ÛÇÝ ¶³ ñÇÏ ² ë ³ ïñÛ ³ ÝÁ :
- º ë ³ Û ¹ å ³ ÑÇÝ ¹ Çïáñ ¹ Ý » ñÇ Ùáï ¿ Ç : º ñμ ³ é ³ çÇÝ Ïñ ³ ÏáóÁ ÑÝã » ó , ³ ÝÙÇç ³ å » ë Ï ³ å- í » óÇ í ³ ßïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ » ï : º ñ » ù-ãáñë ñáå » ³ Ýó ÑÝã » ó » ñÏñáñ ¹ Ïñ ³ ÏáóÁ , ÇëÏ Ù » Ï ñáå » ã ³ Ýó ³ Í` » ññáñ ¹ Á , áñÇó ¿ É íÇñ ³ íáñí » ó ¹ Çï ³ ñ- ÏáõÙ Ï ³ ï ³ ñáÕ ß ³ ñù ³ ÛÇÝ ¶³ ñÇÏ ² ë ³ ïñÛ ³ ÝÁ : ² ÛÅÙ ¶³ ñÇÏÁ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý Ù » ç ¿: Ü ³ ßáõïáí Ï ³ í ³ ñïÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ : ¸Çñù » ñÇó ÏÇçÝÇ áõ Ͻáñ ³ óñíÇ , - ³ ë ³ ó Ýñ ³ ½Ç- Ý ³ ÏÇó ÁÝÏ » ñÁ` Ïñïë » ñ ë » ñÅ ³ Ýï Î ³ ñ » Ý â ³ ïÛ ³ - ÝÁ , áñ ¹» åùÇ ûñÁ » Õ » É ¿ ñ ¶³ ñÇÏÇ ÏáÕùÇÝ :
���
Êñ ³ ÙáõÕáí ß ³ ñÅíáõÙ » Ýù ³ é ³ ç : î » Õ-ï » Õ ³ ãùÇ » Ý ½ ³ ñÝáõÙ μ ³ ñ » ËÇÕ × ³ ñí ³ Í ³ Ùñ ³ ßÇ- Ý ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÁ , Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍí ³ Í
ÇÝÅ » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛóÝ » ñÁ : Ð » ï¨áÕ ³ Ï ³ Ý ³ ß- Ë ³ ï ³ ÝùÝ » ñ » Ý Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáõÙ Ý ³ ¨ ³ ÝÓÝ ³ - Ï ³ ½ÙÇ ßñç ³ ÝáõÙ ½ · áÝáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ óÙ ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ :
Ø » ñ ³ ÛóÇ å ³ ÑÇÝ ¹ Çï ³ Ï » ï » ñÇó Ù » ÏáõÙ Ñ » ñ- à ³ å ³ ÑáõÙ ¿ ñ ß ³ ñù ³ ÛÇÝ ² ñï ³ Ï ØÇÉÇïáëÛ ³ ÝÁ : Øáï » óáÕ áïÝ ³ Ó ³ ÛÝ » ñÇó Ý ³ ÙÇ å ³ Ñ Ñ ³ Û ³ óùÁ ßñç » ó Ó ³ Ë , ³ å ³ ï » ëÝ » Éáí Çñ » Ý Ùáï » óáÕ Ñ » - Ý ³ Ï » ïÇ ³ í ³· ÇÝ` Ó · í » ó áõ ë ³ ÑáõÝ ½ » Ïáõó » ó Çñ ³ íÇ ×³ ÏÇ Ù ³ ëÇÝ : ² ñï ³ ÏÁ · ÛáõÙñ » óÇ ¿: ÆÙ Ñ ³ ñóÇÝ ª ÃßÝ ³ ÙÇÝ Çñ » Ý Ë » Éá ± ù ¿ å ³ ÑáõÙ , Ñáõ- Ùáñáí å ³ ï ³ ëË ³ Ý » ó .
- àõñ ¹» Õ · ÛáõÙñ » óÇÝ Ï » ÕÝÇ , ÃáõñùÁ Ï ÷³ Ë-
ÝÇ : ÆëÏ Ù ³ Ûáñ ¸áËáÛ ³ ÝÁ ÝÏ ³ ï » ó . - ² é ³ çÝ ³· ÍáõÙ Ù » ñ ¹ Çñù ³ å ³ ÑÝ » ñÁ ÇÝãù ³ Ý Ï ³ ñ ·³ å ³ Ñ , ³ ã ³ Éáõñç áõ ½ · áÝ ÉÇÝ » Ý , ³ ÛÝù ³ Ý ³ í » ÉÇ å ³ Ï ³ ë ÏÉÇÝ » Ý ³ Ýó ³ ÝÏ ³ ÉÇ ¹» åù » ñÝ áõ ÙÇç ³¹» å » ñÁ : Î ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛáõÝÁ í » ñ ¿ ³ Ù » Ý ÇÝãÇó :
² Ûá °, Ï ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛáõÝ , ½ · áÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ ã ³ ÉñçáõÃÛáõÝ , ÇÝãÁ Ññ ³ ß ³ ÉÇ · Çï ³ ÏóáõÙ » Ý Ù » ñ ¹ Çñù ³ å ³ Ñ ½ÇÝíáñÝ » ñÁ :
Ðñ ³ Å » ßïÇó ³ é ³ ç Ù » ñ ¹ Çñù ³ å ³ ÑÝ » ñÁ ó ³ Ý- ÏáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » óÇÝ ÙÇ ³ ëÇÝ Éáõë ³ ÝÏ ³ ñí » Éáõ : º ñμ ß ³ ñí » óÇÝù , Ýñ ³ Ýù Ù » Ï Ù ³ ñ ¹ áõ ÝÙ ³ Ý μéáõÝóù ³ ñ ³ Í Ó » éù » ñÁ » ñÏÇÝù å ³ ñ½ » óÇÝ áõ ÙÇ ³ Ó ³ ÛÝ μÕ ³ í » óÇÝ .
- ØÇßï å ³ ïñ ³ ëï » Ýù å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇ ... ê ³ Ùí » É Ð ² ðàôÂÚàôÜÚ ² Ü
Èáõë . øÝ ³ ñÇÏ Â ² ¸ º ìàêÚ ² ÜÆ
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
7
ÂÆì 2 8 ( 1148) 2 7 ÐàÆÈÆêÆ - 2 ú¶àêîàêÆ 2 016 ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î βð¶²ä²ÐàôÂÚàôÜ, ¼¶àÜàôÂÚàôÜ ºì ²â²ÈðæàôÂÚàôÜ Ð²Ú î²ÜÎÆêîܺðÀ غÎÜºÈ ºÜ ØàêÎ첪 زêܲÎòºÈàô §ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ´²Ü²Î²ÚÆÜ Ê²Ôºð-2016¦ ØÆæàò²èزÜÀ ÐáõÉÇëÇ 2 1-Ç ÇÝ Ð Ð ¼ àõ Ý »ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁª Ð Ð ä Ü μ ³ñÓñ³·áõÛÝ ë å³- Û³Ï³Ý Ë áñÑñ¹Ç ³ ݹ³Ù, § î³ÝϳÛÇÝ μ dzÃÉáÝÇ ý »¹»ñ³ódzÛǦ Ñ ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ Õ »Ï³í³ñ, · »Ý»ñ³É-ÉÉ»Ûï»Ý³Ýï Ø áõñ³½ ê ³ñ·ëÛ³ÝÇ Õ »Ï³- í³ñáõÃÛ³Ùμ, Ù »ÏÝ»É » Ý Ø áëÏí³ª Ù ³ëݳÏó»Éáõ è áõë³ëï³ÝÇ ¸ ³ßÝáõÃÛáõ- ÝáõÙ » õ Ô ³½³Ëëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ § ØÇç³½·³ÛÇÝ μ ³Ý³Ï³ÛÇÝ 2016¦ Ù Ççáó³éÙ³Ý ß ñç³Ý³ÏáõÙ ³ Ýóϳóí»ÉÇù § î³ÝϳÛÇÝ Ë³Õ»ñ-2 μdzÃÉáݦ, § ¼áñ³ÛÇÝ Ñ »ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý · »ñ³½³ÝóÇÏÝ»ñ¦ » õ § ¸Çåáõϳ- ѳñÝ»ñÇ ë ³Ñٳݳ·Çͦ Ù ñóáõÙÝ»ñÇÝ: ØñóáõÙÝ»ñÇ Ù »ÏݳñÏÁ Ï ïñíÇ Ñ áõÉÇëÇ 3 0-Ç ÇÝ: àìøºð º Ü Ð ²Ú²êî²ÜÆ Ø ðò²ÎÆòܺðÀ î ²ÜβÚÆÜ 2016 Ø ðòàôÚÂàôØ ´Æ²ÂÈàÜ-2 ²¹ñμ»ç³ÝÁ, áñÇ Ñ»ï г۳ëï³ÝÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ѳïϳå»ë Ñ»ï³ùñ- ùÇñ ¿ ÉÇÝ»Éáõ« ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù« û»õ Ù³ëݳÏó»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ ѳÛïÝ»É ¿ÇÝ Ý³»õ 2015-Ç ÙñóáõÛÃÇó ³é³ç: ²í»ÉÇÝ« ²¹ñμ»ç³ÝáõÙ ï³ÝÏÇëïÝ»ñÁ Ù³ñ½íáõÙ »Ý ¹»é»õë 2015-Ç ëϽμÇó »õ ѳïáõÏ ¹ñ³ ѳٳñ ë³ñù³íáñ»É »Ý ï³Ýϳ- ÛÇÝ μdzÃÉáÝÇ »ñÃáõÕÇÝ»ñ: Æñ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù: èáõë³ëï³ÝÁ ÉÇÝ»Éáí ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇ »õ ÁݹѳÝáõñ §ØÇç³½·³ÛÇÝ μ³Ý³Ï³ÛÇÝ Ë³Õ»ñǦ ÑÇÙݳ¹Çñ« μáÉáñ ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ ½μ³Õ»óñ»É ¿ ³é³çÇÝ ï»ÕÁ: ²Ûë ÙñóáõÛÃÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó: Ô³½³Ëëï³ÝÝ ³Ûë ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó »õ Éáõñç Ùñó³ÏÇó ¿ »Õ»É г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: 2013-ÇÝ ½μ³Õ»óñ»É ¿ »ñÏñáñ¹ ï»ÕÁ (Ù³ëݳÏÇó ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñÝ ¿ÇÝ èáõë³ëï³ÝÁ« г۳ëï³ÝÁ »õ ´»É³éáõëÁ): 2014-ÇÝ »ñÏÇñÁ ½μ³Õ»óñ»É ¿ 4-ñ¹ ï»ÕÁ (Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ 12 å»ïáõÃÛáõÝ): 2015-ÇÝ ¿É Ô³½³Ëëï³ÝÇ ï³ÝÏÇëïÝ»ñÁ ÙñóáõÛÃáõÙ ·ñ³í»É »Ý 4-ñ¹ ï»- ÕÁ (Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ 13 å»ïáõÃÛáõÝ): âÇݳëï³ÝÁ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ 2014 Ãí³Ï³ÝÇó »õ Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ ·ñ³í»É ¿ »ññáñ¹ ï»ÕÁ: гçáñ¹ ï³- ñǪ 2015-ÇÝ« ãÇݳóÇ ï³ÝÏÇëïÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý ·ñ³í»É »Ý »ñÏñáñ¹ ï»ÕÁ: ²Ûë »ñÏÇñÁ ÙdzÏÝ ¿« áñ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ë»÷³- ϳݫ áã û èáõë³ëï³ÝÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í ï³ÝÏáí: ´»É³éáõëÁ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ 2013 »õ 2014 Ãí³- ϳÝÝ»ñÇÝ »õ ѳٳå³ï³ë˳ݳμ³ñ ½μ³Õ»óñ»É ¿ »ññáñ¹ »õ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ï»- Õ»ñÁ: ê»ñμÇ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÛáõë Éáõñç Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ºñÏÇñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏóá õÙ ¿ 2014 Ãí³Ï³ÝÇó: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ùª 2014-ÇÝ« ½μ³Õ»óñ»É ¿ 8-ñ¹ ï»ÕÁ« ÇëÏ ³ñ¹»Ý 2015-Çݪ 3-ñ¹ ï»ÕÁª ½Çç»Éáí ÙdzÛÝ èáõë³ëï³- ÝÇÝ »õ âÇݳëï³ÝÇÝ: Ðݹϳëï³ÝÁ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ»õ 2014-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »õ ·ñ³í»É ¿ ѳٳå³ï³ë˳ݳμ³ñ í»ó»ñáñ¹ »õ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ï»Õ»ñÁ: Ô ñÕÁ½ëï³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇ 2014 »õ 2015 Ãí³- ϳÝÝ»ñÇ ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ »õ ½μ³Õ»óñ»É ¿ Ûáûñáñ¹ »õ í»ó»ñáñ¹ ï»Õ»ñÁ: î³çÇÏëï³ÝÇ ÙÇ³Ï Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ÙñóáõÛÃÇÝ »Õ»É ¿ 2015 Ãí³Ï³- ÝÇÝ: ºñÏÇñÁ ½μ³Õ»óñ»É ¿ 7-ñ¹ ï»ÕÁ: ØáÝÕáÉÇ³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ»õ 2014-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »õ ½μ³Õ»óñ»É ¿ 9-10-ñ¹ ÑáñǽáݳϳÝÝ»ñÁ: ì»Ý»ëáõ»É³Ý ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ»õ 2014-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ¿³Ï³Ý ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ûë ÙñóáõÛÃáõÙ ãÇ áõÝ»ó»É »õ ½μ³Õ»óñ»É ¿ ѳٳå³ï³ë˳ݳμ³ñ 10-ñ¹ »õ 11-ñ¹ ï»Õ»ñÁ: ²Ý·áÉ³Ý ÝáõÛÝå»ë ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ»õ 2014-2015 Ãí³Ï³Ý- Ý»ñÇÝ »õ ·ñ³í»É ¿ 11-12-ñ¹ ï»Õ»ñÁ: øáõí»ÛÃÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ »õë ѳçáÕ ãÇ »Õ»É: ºñÏÇ- ñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ 2014 »õ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »õ ѳٳå³- ï³ë˳ݳμ³ñ ½μ³Õ»óñ»É ¿ 12-ñ¹ (í»ñçÇÝ) »õ 9-ñ¹ ï»Õ»ñÁ: ÜÇϳñ³·áõ³Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù Ù³ëݳÏó»É ¿ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ 2015- ÇÝ »õ ½μ³Õ»óñ»É ¿ í»ñçÇݪ 13-ñ¹ ï»ÕÁ: ¼ÇÙμ³μí í»Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ Ù³ëݳÏó»Éáõ ï³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝÇÝ: úñ ã ϳ, á ñ Ñ ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÛáõëÇë³ñ¨»ÉÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ÃßݳÙÇÝ ã˳ËïÇ Ññ³¹³¹³ñÁ: ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ûë »éáõ½»éÇÝ Ñ ³ïϳå»ë à ßݳÙÇÝ ³í»ÉÇ ë ³ÝÓ³ñÓ³Ï ¿ · áñÍáõÙ` ï ³ñμ»ñ ½Çݳï»ë³ÏÝ»ñÇó Ï ñ³Ï μ³ó»Éáí ÇÝãå»ë Ù »ñ ¹Çñù³å³ÑÝ»ñÇ, ³ ÛÝå»ë ¿É ¹ ³ßï»ñáõÙ ³ ß˳ïáÕ · ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: Æ Ñ³ñÏ», ³ ÛÝå»ë ¿ É ã ¿, áñ Ù»ñ ¹Çñù³å³ÑÝ»ñÁ Ó»éùÝ»ñÁ Í³É³Í »Ý Ý ëïáõÙ. Ç ñ³íÇ׳ÏÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí Ý ñ³Ýù ¨ë · áñÍÇ » Ý ¹ÝáõÙ Çñ»Ýó ½ÇݳÝáóÝ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ... лݳϻïÇ ³í³·, ³í³· ë»ñųÝï ²ñÙ»Ý Ö³Õ³ñÛ³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³- ݳå³Ñ çáÏÁ Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³- ݳóÝáõÙ ¿ ѳٳӳÛÝ Ñ³ëï³ïí³Í ûñ³Ï³ñ·Ç: λëûñÇÝ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÷áËí»ó` ѳϳé³Ïáñ¹Á Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù 12,7ÙÙ ïñ³Ù³ã³÷Ç §ê¨ Ý»ïÇó¦ ³ñÓ³Ïí³Í »ñ»ù Ïñ³Ïáóáí ˳Ëï»ó Ññ³¹³¹³ñÁ: -ºñμ ù»ýÝ»ñÁ ï³ÉÇë ¿, Ïñ³ÏáõÙ »Ý, ųÙ- å³ï³ñ³· ãϳ: ì³ËÇó »Ý Ïñ³ÏáõÙ, Çμñ ûª ï»ë»ùª Ù»Ýù ³Ûëï»Õ »Ýù, Ù»Ýù ¿É Ïñ³Ï»É ·Ç- ï»Ýù,- ³ë³ó Ù³Ûáñ Ðáí³ÏÇÙ ¸áËáÛ³ÝÁ: Ø»ñ Ï³Ý·Ý³Í ï»ÕÇó ÙÇÝ㨠ѳϳé³Ïáñ¹Ç ѳݹÇå³Ï³ó ѻݳϻï Ùáï 1000 Ù»ïñ ¿: øÇã Ñ»éáõ ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ÷áùñ μݳϳí³Ûñ ¿: Ø»½ÝÇó Ó³Ë Ï³ ¨ë Ù»ÏÁ, áñï»ÕÇó ¹»Ïï»Ùμ»- ñÇ 31-ÇÝ ÃßݳÙáõ ³ñÓ³Ï³Í Ïñ³ÏáóÇó ·ÉËÇ ßñ- ç³ÝáõÙ μ»Ïáñ³ÛÇÝ íÇñ³íáñáõÙ ¿ ëï³ó»É ¹Çñ- ù³å³Ñ, ß³ñù³ÛÇÝ ¶³ñÇÏ ²ë³ïñÛ³ÝÁ: - ºë ³Û¹ å³ÑÇÝ ¹Çïáñ¹Ý»ñÇ Ùáï ¿Ç: ºñμ ³é³çÇÝ Ïñ³ÏáóÁ ÑÝã»ó, ³ÝÙÇç³å»ë ϳå- í»óÇ í³ßïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ñ»ï: ºñ»ù-ãáñë ñá- å» ³Ýó ÑÝã»ó »ñÏñáñ¹ Ïñ³ÏáóÁ, ÇëÏ Ù»Ï ñáå» ã³Ýó³Í` »ññáñ¹Á, áñÇó ¿É íÇñ³íáñí»ó ¹Çï³ñ- Ïáõ٠ϳï³ñáÕ ß³ñù³ÛÇÝ ¶³ñÇÏ ²ë³ïñÛ³ÝÁ: ²ÛÅÙ ¶³ñÇÏÁ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿: ܳ ßáõïáí ϳí³ñïÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ: ¸Çñù»ñÇó ÏÇçÝÇ áõ Ͻáñ³óñíÇ,- ³ë³ó Ýñ³ ½Ç- ݳÏÇó ÁÝÏ»ñÁ` Ïñïë»ñ ë»ñųÝï γñ»Ý â³ïÛ³- ÝÁ, áñ ¹»åùÇ ûñÁ »Õ»É ¿ñ ¶³ñÇÏÇ ÏáÕùÇÝ: ))) Êñ³ÙáõÕáí ß³ñÅíáõÙ »Ýù ³é³ç: î»Õ-ï»Õ ³ãùÇ »Ý ½³ñÝáõÙ μ³ñ»ËÇÕ× ³ñí³Í ³Ùñ³ßÇ- Ý³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, ϳï³ñ»É³·áñÍí³Í ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÁ: лï¨áÕ³Ï³Ý ³ß- ˳ï³ÝùÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõ٠ݳ¨ ³ÝÓݳ- ϳ½ÙÇ ßñç³ÝáõÙ ½·áÝáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: Ø»ñ ³ÛóÇ å³ÑÇÝ ¹Çï³Ï»ï»ñÇó Ù»ÏáõÙ Ñ»ñ- óå³ÑáõÙ ¿ñ ß³ñù³ÛÇÝ ²ñï³Ï ØÇÉÇïáëÛ³ÝÁ: Øáï»óáÕ áïݳӳÛÝ»ñÇó ݳ ÙÇ å³Ñ ѳ۳óùÁ ßñç»ó Ó³Ë, ³å³ ï»ëÝ»Éáí Çñ»Ý Ùáï»óáÕ Ñ»- ݳϻïÇ ³í³·ÇÝ` Ó·í»ó áõ ë³ÑáõÝ ½»Ïáõó»ó Çñ³íÇ׳ÏÇ Ù³ëÇÝ: ²ñï³ÏÁ ·ÛáõÙñ»óÇ ¿: Æ٠ѳñóÇݪ ÃßݳÙÇÝ Çñ»Ý Ë»Éá±ù ¿ å³ÑáõÙ, Ñáõ- Ùáñáí å³ï³ë˳ݻó. - àõñ¹»Õ ·ÛáõÙñ»óÇÝ Ï»ÕÝÇ, ÃáõñùÁ Ï÷³Ë- ÝÇ: ÆëÏ Ù³Û ñ ¸áËáÛ³ÝÁ Ýϳï»ó. -²é³çݳ·ÍáõÙ Ù»ñ ¹Çñù³å³ÑÝ»ñÁ ÇÝãù³Ý ϳñ·³å³Ñ, ³ã³Éáõñç áõ ½·áÝ ÉÇÝ»Ý, ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ å³Ï³ë ÏÉÇÝ»Ý ³Ýó³ÝϳÉÇ ¹»åù»ñÝ áõ ÙÇç³¹»å»ñÁ: γñ·³å³ÑáõÃÛáõÝÁ í»ñ ¿ ³Ù»Ý ÇÝãÇó: ²Ûá°, ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ, ½·áÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ã³ÉñçáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ Ññ³ß³ÉÇ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý Ù»ñ ¹Çñù³å³Ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ: Ðñ³Å»ßïÇó ³é³ç Ù»ñ ¹Çñù³å³ÑÝ»ñÁ ó³Ý- ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ ÙdzëÇÝ Éáõë³Ýϳñí»Éáõ: ºñμ ß³ñí»óÇÝù, Ýñ³Ýù Ù»Ï Ù³ñ¹áõ ÝÙ³Ý μéáõÝóù ³ñ³Í Ó»éù»ñÁ »ñÏÇÝù å³ñ½»óÇÝ áõ ÙdzӳÛÝ μÕ³í»óÇÝ. - ØÇßï å³ïñ³ëï »Ýù å³ï»ñ³½ÙÇ... ê³Ùí»É вðàôÂÚàôÜÚ²Ü Èáõë. ø ݳñÇÏ Â²¸ºìàêÚ²ÜÆ ä²Þîàܲºð 7