Հայ Զինվոր - Page 9

ÂÆì 5 (1176) 8 - 1 4 öºîðì²ðÆ 2017 ²¼¶-´²Ü²Î ´³ñ»õ« ѳ°Û ½ÇÝíáñ: ºë ²ñïáõñáÝ »Ù« Æëå³ÝdzÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ë³ÝÝ »Ù: ºë ß³ï áõñ³Ë áõ Ñå³ñï »Ù« áñ ¹áõù å³ßïå³ÝáõÙ »ù Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ: àõ½áõÙ »Ù ÙÇßï ³éáÕç ÉÇÝ»ù »õ ѳëÝ»ù Ò»ñ Ù³Ûñ»ñÇÝ: ²ðîàôðà 6 ï³ñ»Ï³Ý ´³ñ»õ« ѳ°Û ½ÇÝíáñ: ºë ìÇÏïáñÇ³Ý »Ù« ³åñáõÙ »Ù Æëå³ÝdzÛáõÙ áõ ³Ù»Ý ûñ ËݹñáõÙ »Ù ²ëïí³Í å³åÇÏÇÝ« áñ Ó»½ å³ßïå³ÝÇ: ¸áõù å³ßïå³ÝáõÙ »ù ѳۻñÇë áõ ѳïϳå»ë ÇÙ ëÇñïÁ` г۳ëï³ÝÁ: ºë »ñ³½áõÙ »Ù« áñ ¹áõù ïáõÝ ·Ý³ù áõñ³Ë áõ ѳÕóÍ: ìÆÎîàðƲ Ô²¼²ðÚ²Ü 10 ï³ñ»Ï³Ý ØÇëÉ³ï³ ( ì³É»Ýëdz) ѳÛÏ³Ï³Ý Ï Çñ³ÏÝûñÛ³ ¹ åñáóÇ ë ³Ý ´³ñ»õ« ÇÝÓ ³ñ¹»Ý ß³ï ѳñ³½³ï ¹³ñӳͫ ÇÙ ß³ï ëÇñ»ÉÇ ½ÇÝíáñÝ»ñ: ºë Ñå³ñï »Ù« áñ Ç٠ѳÛñ»ÝÇùÁ Ó»½ å»ë ½ÇÝíáñÝ»ñ áõÝÇ: ²Ù»Ý Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùáõÙ« ³Ù»Ý Ñ³Û ïÕ³ å³ñï³íáñ ¿ ·Ý³É »õ Çñ å³ñïùÁ ѳÝÓÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ: ÖÇßï ¿ª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ùáñ ѳٳñ ¹Åí³ñ ¿« áñ Çñ áñ¹ÇÝ ·ÝáõÙ ¿ ͳé³Û»Éáõ: ÆëÏ Ù»Ýù ÏÛ³ÝùÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¹»Ù ³Ý½áñ »Ýù: سÛñ»ñÝ Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÇÝ ×³Ý³å³ñÑáõÙ »Ý ѳÛáó μ³Ý³Ï ËÇݹáí áõ ÍÇͳÕáí« ÙÇÝã¹»é Çñ»Ýó Ñá·ÇÝ»ñáõÙ ³Ý- ѳݷëïáõÃÛáõÝ ¿ ïÇñáõÙ: ºë ·Çï»Ù« û ÇÝãù³Ý ù³ç »Ý Ù»ñ Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÁ: ºÃ» ¹áõù ãÉÇÝ»ù` ã»Ýù ÉÇÝÇ Ý³»õ Ù»Ýù: Ø»Ýù ѳݷÇëï ùÝáõÙ »Ýù« ÙÇÝã¹»é ¹áõù ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ï³Ý·Ý³Í ³ÝùáõÝ ·Çß»ñÝ»ñ »ù ³ÝóϳóÝáõÙ« áñå»ë½Ç Ù»½ å³ßïå³Ý»ù áË»ñÇÙ ÃßݳÙÇÝ»ñÇó: ¸áõù ³é³Ýó í³ËÇ å³ñ·»õáõÙ »ù Ù»½ Ë³Õ³Õ ùáõÝ: ÆëÏ Ó»ñ ¹»ÙùÇ ÅåÇïÁ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇÝ áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¿ μ»ñáõÙ: ØÇßï ½·áÝ »Õ»ù« Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñ« 㿱 áñ Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ Ó»½³ÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í: Èdzݳ ÂáíÙ³ëÛ³Ý 186 ¹åñáó 8 μ ¹ ³ë³ñ³Ý ´³ñ»õ Ó»½« ½ÇÝíáñÝ»°ñ: ¸áõù DZÝã »ù ³Ýáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ: ¶Çï»±ù« áñ ÇÙ å³åÇÏÁ ½ÇÝíáñ ¿ »Õ»É« »ñμ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ñ: à±Ýó »ù å³ßïå³Ýáõ٠г۳ëï³ÝÁ: Ò»ñ ·áñÍÁ ß³ï ¿: ºë ß³ï »Ù áõ- ½áõÙ Ó»½ ï»ëÝ»É: ²åñ»°ù« áñ å³ßïå³ÝáõÙ »ù »ñÏÇñÁ® زðƲ ʲâ²îðÚ²Ü-Ð ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü Æëå³Ýdz ì³É»Ýëdz àÕçáõÛÝ, ÇÙ ß³°ï ëÇñ»ÉÇ Ñ³Û ½ÇÝíáñ: ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù ѳÛáó μ³Ý³ÏÇ 25-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ »õ ó³ÝϳÝáõÙ ³éáÕ- çáõÃÛáõÝ« »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ« ³Ý÷áñÓ³Ýù ͳé³ÛáõÃÛáõÝ »õ μ³ñÇ í»ñ³¹³ñÓ: ºë »õë áõݻ٠»Õμ³Ûñ« áñÁ ͳé³ÛáõÙ ¿ Æç»õ³ÝáõÙ: î»Õ»Ï³ó- í³Í »Ù ³åñÇÉÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó »õ ß³~ï »Ù ó³íáõÙ Ù»ñ ³ÝÙ»Õ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àõëïÇ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù« áñ ¹áõ ïáõÝ í»- ñ³¹³éÝ³ë ³éáÕç áõ ³Ýíݳë: ÂáÕ ùá ·É˳í»ñ»õáõÙ ÙÇßï ÉÇÝÇ å³ñ½« ³Ý³Ùå »ñÏÇÝù »õ í³é ³ñ»õ: øá ùáõÛñ` ¶ áѳñ ´ ³ÉÛ³Ý ºñ»õ³ÝÇ ¶© سѳñáõ ³ Ýí© Ã Çí 1 76 ¹ åñáó VI · ¹³ë³ñ³Ý ´³ñ»õ« ѳ°Û ½ÇÝíáñ: ºë ÈÇÉÇ ´³ÉÛ³ÝÝ »Ù« ëáíáñáõÙ »Ù ºñ»õ³ÝÇ ¶© سѳñáõ ³Ýí³Ý 176 ¹åñáóÇ II · ¹³ë³ñ³ÝáõÙ: ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù ù»½ ùá ïáÝÇ ³éÃÇí: àõ½áõÙ »Ù« áñ ÉÇÝ»ë ³éáÕç Ñ³Û Ù³ñïÇÏ: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù ù»½« áñ å³ßïå³ÝáõÙ »ë Ù»ñ ³½³ï« ³ÝÏ³Ë Ð³- Û³ëï³ÝÁ: سÕÃáõÙ »Ù ù»½ μ³ñÇ í»ñ³¹³ñÓ: àÕçáõÛÝ« ÇÙ ëÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ« »ë ·Çï»Ù« áñ ¹áõù ѽáñ »ù ³éÛáõÍÇ å»ë: ²ëïí³Í Ó»½ Ñ»ï: ʲâÆÎ ¶ ðƶàðÚ²Ü 9 ï³ñ»Ï³Ý ì³É»Ýëdz« ØÇëÉ³ï³ ÈÇÉÇ ´ ³ÉÛ³Ý ºñ»õ³ÝÇ ¶ © Ø ³Ñ³ñáõ ³ Ýí© Ã Çí 176 ¹ åñáó II · ¹ ³ë³ñ³Ý ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 9