Հայ Զինվոր - Page 3

Ð ² ܸÆäàôØ ² äðÆÈÚ ² Ü ¶ àðÌàÔàôÂÚàôÜÜ º ðÆÜ Ø ² êÜ ² Îò ² Ì Î ² Ø ² ìàð ² Î ² ÜÜ º ðÆ Ð º î
Ð ² Ú ² êî ² ÜÆ Ð ² Üð ² ä º îàôÂÚàôÜÀ ØÆ ² ò º È ¾ § ä ² Þîä ² Ü ² Î ² Ü Ð ² Ø ² Î ² 𠶺 ð ¦ ØÆæä º î ² Î ² Ü üÆÜ ² Üê ²² ð¸ÚàôÜ ²´º ð ² Î ² Ü ÊØ ´ Æ êî º ÔÌØ ² Ü Ø ² êÆÜ Ð ² Ø ² Ò ² ÚÜ ²¶ ðÆÜ
3
ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ º Ø å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÇÝ
ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ ÐÐ-áõÙ º íñáå ³ - Ï ³ Ý ØÇáõÃÛ ³ Ý å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñ , ¹» ëå ³ Ý äÛáïñ êíÇï ³ ÉëÏáõÝ :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝ- à ³ óùáõÙ ÏáÕÙ » ñÁ ùÝ- Ý ³ ñÏ » É » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý- º íñ ³ ÙÇáõÃÛáõÝ Ñ ³ ñ ³ - μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÝ áõ ½ ³ ñ- ·³ óÙ ³ Ý Ñ » é ³ ÝÏ ³ ñ- Ý » ñÁ : Î ³ ñÍÇùÝ » ñ » Ý ÷ áË ³ Ý ³ Ïí » É º Ø Ñ ³ - ÙÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ¨ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ßáõñç : ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ Ýß » É ¿, áñ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ » ñÏÏáÕÙ Ó¨ ³ ã ³÷ áí åÉ ³ - Ý ³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝ ¿ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáõÙ º Ø ³ Ý ¹³ Ù ÙÇ ß ³ ñù å » ïáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ¨ Ï ³ ñ¨áñ » É ¿ » íñáå ³ Ï ³ Ý Ï ³ éáõÛóÝ » ñÇ Ñ » ï ß ÷ áõÙÝ » ñÇ ³ ÏïÇí ³ - óáõÙÁ Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý- º íñáå ³ Ï ³ Ý ØÇáõÃÛáõÝ ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ï » ùëïáõÙ : Æñ Ñ » ñÃÇÝ ¹» ëå ³ Ý äÛáïñ êíÇï ³ ÉëÏÇÝ í » ñ ³ Ñ ³ ëï ³ ï » É ¿ å » - ï ³ Ï ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý ¨ ÅáÕáíñ ¹³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý ÇÝëïÇïáõïÝ » ñÇ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý · áñ- ÍáõÙ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇÝ óáõó ³ μ » ñíáÕ ËáñÑñ ¹³ ïí ³ Ï ³ Ý ûÅ ³ Ý ¹³ ÏáõÃÛáõÝÁ ß ³ ñáõ- Ý ³ Ï » Éáõ º Ø å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÙáõÃÛáõÝÁ :
Ü ³ Ë ³ Ýßí » É » Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ
¸ » Ïï » Ùμ » ñÇ 7-ÇÝ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ- ¹ áõÝ » É ¿ ä ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý í » ñ ³ Ý ³ ÛÙ ³ Ý · áñÍÁÝà ³ óÇ ³ ñ ¹ - ÛáõÝùÝ » ñÇ Çñ ³· áñÍÙ ³ ÝÝ ûÅ ³ Ý ¹³ ÏáÕ ² ØÜ ¨ Ø » Í ´ ñÇï ³ ÝÇ ³ ÛÇ ÷ áñÓ ³·» ïÝ » - ñÇ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ ÃÇÙÇÝ : Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ ¿ ñ Ý ³ ¨ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛáõÝáõÙ ² ØÜ ³ ñï ³ Ï ³ ñ · ¨ ÉÇ ³ ½áñ ¹» ëå ³ Ý èÇã ³ ñ ¹ ØÇÉëÁ : Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ùÝÝ ³ ñÏí » É ¿ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý é ³ ½Ù ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý
í » ñ ³ Ý ³ ÛÙ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÇ Çñ ³· áñÍÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùÁ , Ý ³ Ë ³ Ýßí » É » Ý ÷ áñÓ ³· Ç- ï ³ Ï ³ Ý ÃÇÙÇ Ñ » ï ³ é ³ çÇÏ ³ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : Ð ³ ïáõÏ áõß- ³¹ ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ ñÓí » É ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ § Ðñ ³ Ù ³ Ý ³ ïñáõÙ ³ é ³ ç ³¹ ñ ³ ÝùÇ ÙÇçáóáí ¦ Õ » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý ëϽμáõÝùÇ Ý » ñ ¹ ñÙ ³ ÝÁ , ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý áõ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛ ³ Ý áÉáñïÝ » ñáõÙ μ ³ ñ »÷ áËáõÙÝ » ñÇÝ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ å ³ ßïå ³ - Ý ³ Ï ³ Ý åÉ ³ Ý ³ íáñÙ ³ Ý Ï ³ ñáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÝ ³ éÝãíáÕ Ñ ³ ñó » ñÇÝ :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝáõÙ ËáñÑñ ¹³ ïí ³ Ï ³ Ý ÃÇÙÁ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ùÝÝ ³ ñÏáõÙÝ » ñ ¿ ³ ÝóÏ ³ óÝáõÙ é ³ ½Ù ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý í » ñ ³ Ý ³ ÛÙ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÇ Çñ ³· áñÍÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ ïáõ å ³ ßïáÝÛ ³ Ý » ñÇ Ñ » ï , ì ³ ½ ·» Ý ê ³ ñ · ë- Û ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » - ïÇ áõÝÏÝ ¹ ÇñÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝóÏ ³ óÝáõÙ ¿ § ¼ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ³ é ³ çÝáñ ¹ áõÃÛáõÝ ¦ ¨ § ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý é » ëáõñëÝ » ñÇ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÙ ¦ à » Ù ³ Ý » ñáí å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñ :
øÝÝ ³ ñÏí » É » Ý » ñÏÏáÕÙ Ñ » ï ³ ùñùñáõÃÛáõÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝáÕ Ñ ³ ñó » ñ
¸ » Ïï » Ùμ » ñÇ 6-ÇÝ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ- ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÝ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ ÐÐ-áõÙ È » Ñ ³ ëï ³ ÝÇ ³ ñï ³ - Ï ³ ñ · ¨ ÉÇ ³ ½áñ ¹» ëå ³ Ý º ÅÇ Ø ³ ñ » Ï Üáí ³ ÏáíëÏÇÇÝ :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý » ñÏÏáÕÙ é ³ ½- Ù ³ Ï ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇÏ ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ñó » ñ : ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ï ³ ñ¨áñ » É ¿ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ » ñÏÏáÕÙ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ` Ñ ³ ßíÇ ³ éÝ » Éáí Æñ ³ ùáõÙ Ïá ³ ÉÇóÇáÝ · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ñ ³ Û ¨ É » Ñ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ ÷ áñÓÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ ï » ËÝÇ- Ï ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÁ :
¸ » ëå ³ Ý Üáí ³ ÏáíëÏÇÝ Çñ Ñ » ñÃÇÝ Ï ³ ñ¨áñ » É ¿ Ñ ³ Û-É » Ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³· áñ- Í ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ¨ ³ ñï ³ Ñ ³ Ûï » É Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ Ï- óáõÃÛáõÝÝ ³ ßËáõÅ ³ óÝ » Éáõ ª É » Ñ ³ Ï ³ Ý ÏáÕÙÇ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÙáõÃÛáõÝÁ :
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 6- ÇÝ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ ³ åñÇÉÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó ³ Í Ï ³ Ù ³ íáñ ³ Ï ³ Ý çáÏ ³ ïÝ » ñÇ Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÝ » ñÇÝ : Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ μ ³ ñÓñ ¿ · Ý ³ Ñ ³ ï » É ÇÝãå » ë ² ñ- ó ³ ËÛ ³ Ý ³ ½ ³ ï ³ Ù ³ ñïÇ , ³ ÛÝå » ë ¿ É ³ åñÇÉÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ï ³ Ù ³ íáñ ³ -
Â Æ ì 4 9 ( 1 1 6 9 ) 1 4 - 2 0 ¸ º Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
Ð ² ܸÆäàôØ ² äðÆÈÚ ² Ü ¶ àðÌàÔàôÂÚàôÜÜ º ðÆÜ Ø ² êÜ ² Îò ² Ì Î ² Ø ² ìàð ² Î ² ÜÜ º ðÆ Ð º î
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
Ï ³ ÝÝ » ñÇ Ý » ñ ¹ ñáõÙÝ áõ óáõó ³ μ » ñ ³ Í ³ ÝÓÝ ³ - ½áÑáõÃÛáõÝÁ £
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ëáë » É ¿ §² ½ · -μ ³ Ý ³ Ï ¦ ·³ Õ ³÷³ ñÇ Ù ³ ëÇÝ ª ÙÇ ³ Ý ·³ Ù ³ ÛÝ ïñ ³ Ù ³ - μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ » Éáí , áñ ³ ÛÝ ³ é ³ çÇÝ Ñ » ñ- ÃÇÝ ¹ ñ ³ Ï ³ Ý » Ý · Ý ³ Ñ ³ ïáõÙ Ñ » Ýó Ï ³ Ù ³ íáñ- Ý » ñÁ : Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ý ³» õ ³ Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ » É ¿ ÇÝãå » ë é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ Çñ ³ - Ï ³ Ý ³ óíáÕ μ ³ ñ »÷ áËáõÙÝ » ñÇÝ , ³ ÛÝå » ë ¨ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ Ç ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñáõÃÛ ³ Ý Ù » ç Ýáñ ³ ñ ³ ñ ³ - Ï ³ Ý ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñÇ Ý » ñ ¹ ñÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ß- ïáõÃÛ ³ ÝÁ :
Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ³ í ³ ñïÇÝ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ å ³ ï ³ ëË ³ Ý » É ¿ Ï ³ Ù ³ íáñ ³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇ Ñ ³ ñó » ñÇÝ :
Ð ² Ú ² êî ² ÜÆ Ð ² Üð ² ä º îàôÂÚàôÜÀ ØÆ ² ò º È ¾ § ä ² Þîä ² Ü ² Î ² Ü Ð ² Ø ² Î ² 𠶺 ð ¦ ØÆæä º î ² Î ² Ü üÆÜ ² Üê ²² ð¸ÚàôÜ ²´º ð ² Î ² Ü ÊØ ´ Æ êî º ÔÌØ ² Ü Ø ² êÆÜ Ð ² Ø ² Ò ² ÚÜ ²¶ ðÆÜ
Î ³ ñ¨áñ » Éáí · Çï ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý « ³ ñï ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý « ³ é¨ïñ ³ ÛÇÝ ¨ ýÇÝ ³ Ýë ³ Ï ³ Ý Ó¨ ³ íáñí ³ Í Ï ³ å » ñÇ å ³ Ñå ³ ÝáõÙÝ áõ ¹ ñ ³ Ýó ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõÃÛáõÝÁ « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Õ » Ï ³ í ³ ñí » Éáí ² äÐ ßñç ³ Ý ³ Ï- Ý » ñáõÙ 1994 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ³ åñÇÉÇ 15-ÇÝ ëïáñ ³· ñí ³ Í ³ ñï ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý « ÏáÙ » ñóÇáÝ « ýÇÝ ³ Ýë ³ í ³ ñÏ ³ ÛÇÝ « ³ å ³ Ñáí ³· ñ ³ Ï ³ Ý ¨ Ë ³ éÁ ³ Ý ¹ ñ ³ ½ ·³ ÛÇÝ ÙÇ ³ íáñáõÙÝ » ñÇ ëï » ÕÍÙ ³ ÝÝ áõ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ ÝÝ ³ ç ³ Ïó » Éáõ Ù ³ - ëÇÝ ÙÇçÏ ³ é ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ñÇ ¹ ñáõÛÃÝ » ñáí` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝÝ ëïáñ ³· ñ » É ¿ §´» É ³ éáõëÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÙÇç¨ § ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ¦ ÙÇçå » ï ³ Ï ³ Ý ýÇÝ ³ Ýë ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñ ³ Ï ³ Ý ËÙμÇ ëï » ÕÍÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ 2000 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÷» ïñí ³ ñÇ 11-Ç Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ñÇÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ÙÇ ³ Ý ³ Éáõ Ù ³ ëÇÝ ¦ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ÇñÁ : ö ³ ëï ³ ÃÕÃÇÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ÙÇ ³ Ý ³ Éáõ Ï ³ å ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ 2000 Ãí ³ Ï ³ ÝÇ ÷» ïñí ³ ñÇ 11-ÇÝ ëïáñ ³· ñí ³ Í Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ñáõÙ ³ é ³ ÝÓÇÝ ² ñÓ ³ Ý ³· ñáõÃÛ ³ Ùμ Éñ ³ óáõÙÝ » ñ ¨ ÷ á ÷ áËáõÃÛáõÝÝ » ñ » Ý Ï ³ ï ³ ñí » É : êïáñ ³· ñí ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ § ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñ ¦ ØÇçå » ï ³ Ï ³ Ý ýÇÝ ³ Ýë ³³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñ ³ Ï ³ Ý ËÙμÇ ½ ³ ñ ·³ óÙ ³ Ùμ Ýå ³ ëï » É é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý « » ñÏ ³ ÏÇ áõ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ýß ³ Ý ³ ÏáõÃÛ ³ Ý ³ ñï ³¹ ñ ³ ÝùÇ Ñ ³ Ù ³ ßË ³ ñÑ ³ ÛÇÝ ßáõÏ ³ ÛáõÙ μ ³ ñÓñ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ï ³ Ý ¨ ÙñóáõÝ ³ Ï ÝÙáõßÝ » - ñÇ ëï » ÕÍÙ ³ Ý áõ ³ ñï ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ýßí ³ Í ³ ñï ³¹ ñ ³ ÝùÇ · áÛáõÃÛáõÝ áõÝ » óáÕ ÝÙáõßÝ » ñÇ í » ñ ³ Ýáñá · Ù ³ Ý ¨ ³ ñ ¹ Ç ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ( Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ) Ï ³ ï ³ ñÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ËÙμÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó- Ý » ñÇ « ³ Û ¹ ÃíáõÙ` Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñ ³ Ï ³ Ý Ó » éÝ ³ ñÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ · Çï ³ ï » ËÝÇ- Ï ³ Ï ³ Ý « ³ ñï ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý « Ýáñá · Ù ³ Ý ¨ Ý » ñ ¹ ñáõÙ ³ ÛÇÝ Ý » ñáõÅÇ ³ é ³ í » É ³· áõÛÝ û · ï ³· áñÍÙ ³ ÝÁ « áñÝ ¿ É Çñ Ñ » ñ- ÃÇÝ ÏÝå ³ ëïÇ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ý » ñáõÅÇ ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ ÝÁ : ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý ³ ¨ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý ÑÇÙù ¨ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñ » Ý ëï » Õ- ÍáõÙ ³ ñï ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý « · Çï ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ¨ Ý » ñ ¹ ñáõÙ ³ ÛÇÝ Ý » ñáõÅÇ Ñ » ï ³·³ ÇÝï »· ñÙ ³ Ý ¨ ³ é ³ í » É ³ ñ ¹ Ûáõ- Ý ³ í » ï û · ï ³· áñÍÙ ³ ÝÁ « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ μ » ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñÝ » ñÇ Ïááå » ñ ³ óÇáÝ Ï ³ å » ñÇ μ ³ ñÓñ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÇ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ :
¸ÇåáõÏ ³ Ñ ³ ñÝ » ñÇ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ Ñ ³ í ³ ù
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í 102-ñ ¹ éáõë ³ - Ï ³ Ý é ³ ½Ù ³ μ ³ ½ ³ ÛáõÙ Ù » ÏÝ ³ ñÏ » É ¿ Ññ ³ Ó ·³ ÛÇÝ » õ Ñ » ï ³ Ëáõ½ ³ Ï ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý 100 ¹ ÇåáõÏ ³ Ñ ³ ñÝ » ñÇ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ Ñ ³ í ³ ùÁ :
§ Î ³ ÙËáõ ¹¦ ½áñ ³ í ³ ñÅ ³ ñ ³ ÝáõÙ ³ ÝóÏ ³ óíáÕ í ³ ñÅ ³ ÝùÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ¹ ÇåáõÏ ³ Ñ ³ ñÝ » ñÁ ÏÏ ³ - ï ³ ñ » É ³· áñÍ » Ý êì¸ » õ § ìÇÝïáñ » ½ ¦ ¹ ÇåáõÏ ³ - Ñ ³ ñ Ññ ³ ó ³ ÝÝ » ñáí ÃÇñ ³ ËÇ ÁÝïñáõÃÛ ³ Ý « Ýß ³ - Ý ³ éÙ ³ Ý , ÇÝãå » ë Ý ³» õ Ù » Ý ³ Ñ ³ ï áõ ËÙμ ³ ÛÇÝ Ïñ ³ - Ïáí Ëáó » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÁ :
¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ Ý ³» õ Ïëáíáñ » Ý ûåïÇÏ ³ Ï ³ Ý « Ù » Ë ³ ÝÇÏ ³ Ï ³ Ý » õ · Çß » ñ ³ ÛÇÝ Ýß ³ ÝáóÝ » ñÁ » Õ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ï ³ ñμ » ñ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ × ß · ñï » Éáõ « ï » - Õ ³ ÝùáõÙ ¹ Çñù ³ íáñí » Éáõ » õ ùáÕ ³ ñÏí » Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : ì ³ ñÅ ³ ÝùÝ » ñÇ ³ í ³ ñïÇÝ Ï ³ ÝóÏ ³ óíÇ ëïáõ ·³ ñù :
3
ÂÆì 4 9 ( 1169) ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ÁݹáõÝ»É ¿ ºØ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ÁݹáõÝ»É ¿ ÐÐ-áõÙ ºíñáå³- Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ, ¹»ëå³Ý äÛáïñ êíÇï³ÉëÏáõÝ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝ- óóùáõÙ ÏáÕÙ»ñÁ ùÝ- ݳñÏ»É »Ý г۳ëï³Ý- ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝ Ñ³ñ³- μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ ٳϳñ¹³ÏÝ áõ ½³ñ- ·³óÙ³Ý Ñ»é³Ýϳñ- Ý»ñÁ: γñÍÇùÝ»ñ »Ý ÷á˳ݳÏí»É ºØ ѳ- ÙÁݹѳÝáõñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñ- ïáõ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç: ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ýᯐ ¿, áñ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ »ñÏÏáÕÙ Ó¨³ã³÷áí åɳ- ݳÛÇÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ºØ ³Ý¹³Ù ÙÇ ß³ñù å»ïáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ϳñ¨áñ»É ¿ »íñáå³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷áõÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí³- óáõÙÁ г۳ëï³Ý-ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝ ÁݹѳÝáõñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: Æñ Ñ»ñÃÇÝ ¹»ëå³Ý äÛáïñ êíÇï³ÉëÏÇÝ í»ñ³Ñ³ëï³ï»É ¿ å»- ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñ- Íáõ٠г۳ëï³ÝÇÝ óáõó³μ»ñíáÕ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõ- ݳϻÉáõ ºØ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ: вܸÆäàôØ ²äðÆÈÚ²Ü ¶àðÌàÔàôÂÚàôÜܺðÆÜ Ø²êܲÎò²Ì βزìàð²Î²ÜܺðÆ Ðºî ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 6- ÇÝ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ ÁݹáõÝ»É ¿ ³åñÇÉÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó³Í ϳٳíáñ³Ï³Ý çáϳïÝ»ñÇ Ññ³- ٳݳï³ñÝ»ñÇÝ: ܳ˳ñ³ñÁ μ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ÇÝãå»ë ²ñ- ó³ËÛ³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ³åñÇÉÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù³íáñ³- ϳÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõ óáõó³μ»ñ³Í ³ÝÓݳ- ½áÑáõÃÛáõÝÁ£ гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ Ëáë»É ¿ §²½·-μ³Ý³Ï¦ ·³Õ³÷³ñÇ Ù³ëÇݪ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ïñ³Ù³- μ³Ý³Ï³Ý ѳٳñ»Éáí, áñ ³ÛÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñ- ÃÇÝ ¹ñ³Ï³Ý »Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ñ»Ýó ϳٳíáñ- Ý»ñÁ: ܳ˳ñ³ñÁ ݳ»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ÇÝã- å»ë é³½Ù³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Çñ³- ϳݳóíáÕ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¨ ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ é³½Ù³ñ¹Ûáõݳμ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýáñ³ñ³ñ³- Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ß- ïáõÃÛ³ÝÁ: гݹÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É ¿ ϳٳíáñ³- ϳÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ: ܳ˳Ýßí»É »Ý ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 7-ÇÝ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ÁÝ- ¹áõÝ»É ¿ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ ³ñ¹- ÛáõÝùÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³ÝÝ ûųݹ³ÏáÕ ²ØÜ ¨ Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ÷áñÓ³·»ïÝ»- ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ÃÇÙÇÝ: гݹÇåÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ñ ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ- ÃÛáõÝáõÙ ²ØÜ ³ñï³Ï³ñ· ¨ Édz½áñ ¹»ëå³Ý èÇã³ñ¹ ØÇÉëÁ: гݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ùÝݳñÏí»É ¿ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝóóùÁ, ݳ˳Ýßí»É »Ý ÷áñÓ³·Ç- ï³Ï³Ý ÃÇÙÇ Ñ»ï ³é³çÇϳ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: гïáõÏ áõß- ³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»É ÐÐ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ §Ðñ³Ù³Ý³ïñáõÙ ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÙÇ- çáóáí¦ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý ëϽμáõÝùÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ, ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý áõ é³½Ù³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ å³ßïå³- Ý³Ï³Ý åɳݳíáñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ÃÇÙÁ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ ¿ ³ÝóϳóÝáõÙ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ë˳ݳïáõ å³ßïáÝ۳ݻñÇ Ñ»ï, ì³½·»Ý ê³ñ·ë- Û³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»- ïÇ áõÝÏݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝóϳóÝáõÙ ¿ §¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹áõÃÛáõݦ ¨ §ä³ßïå³Ý³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ¦ ûٳݻñáí å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: øÝݳñÏí»É »Ý »ñÏÏáÕÙ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝáÕ Ñ³ñó»ñ ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 6-ÇÝ å³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ- ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÝ ÁݹáõÝ»É ¿ ÐÐ-áõ٠Ȼѳëï³ÝÇ ³ñï³- ϳñ· ¨ Édz½áñ ¹»ëå³Ý ºÅÇ Ø³ñ»Ï Üáí³ÏáíëÏÇÇÝ: гݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý »ñÏÏáÕÙ é³½- Ù³Ï³Ý ¨ é³½Ù³ï»ËÝÇϳ- Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ: ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ϳñ¨áñ»É ¿ å³ßïå³Ý³Ï³Ý μݳ·³í³éáõÙ »ñÏÏáÕ٠ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ` ѳßíÇ ³éÝ»Éáí Æñ³ùáõÙ Ïá³ÉÇóÇáÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û ¨ É»Ñ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ÷áñÓÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ é³½Ù³Ï³Ý ¨ é³½Ù³ï»ËÝÇ- Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ ٳϳñ¹³ÏÁ: ¸»ëå³Ý Üáí³ÏáíëÏÇÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñ¨áñ»É ¿ ѳÛ-É»Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñ- ͳÏóáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý³Ï³Ý μݳ·³í³éáõÙ ¨ ³ñï³Ñ³Ûï»É ѳٳ·áñͳÏ- óáõÃÛáõÝÝ ³ßËáõųóÝ»Éáõª É»Ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ: 1 4 - 2 0 ¸ ºÎîºØ´ºðÆ 2 016 вڲêî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜÀ ØƲòºÈ ¾ §ä²Þîä²Ü²Î²Ü вزβð¶ºð¦ ØÆæäºî²Î²Ü üÆܲÜê²²ð¸Úàôܲ´ºð²Î²Ü ÊØ´Æ êîºÔÌØ²Ü Ø²êÆÜ Ð²Ø²Ò²Úܲ¶ðÆÜ Î³ñ¨áñ»Éáí ·Çï³ï»ËÝÇϳϳݫ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý« ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ýÇݳÝë³Ï³Ý Ó¨³íáñí³Í ϳå»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ áõ ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ« ÇÝãå»ë ݳ¨ ջϳí³ñí»Éáí ²äÐ ßñç³Ý³Ï- Ý»ñáõÙ 1994 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 15-ÇÝ ëïáñ³·ñí³Í ³ñï³¹ñ³Ï³Ý« ÏáÙ»ñóÇáÝ« ýÇݳÝë³í³ñϳÛÇÝ« ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¨ ˳éÁ ³Ý¹ñ³½·³ÛÇÝ ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ù³- ëÇÝ ÙÇçϳé³í³ñ³Ï³Ý ѳٳӳÛݳ·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí` г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ ëïáñ³·ñ»É ¿ §´»É³éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ §ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñ¦ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ýÇݳÝë³³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ËÙμÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ 2000 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 11-Ç Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙdzݳÉáõ Ù³ëÇݦ ѳٳӳÛݳ·ÇñÁ: ö³ëï³ÃÕÃÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙdzݳÉáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùμ 2000 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 11-ÇÝ ëïáñ³·ñí³Í ѳٳӳÛݳ·ñáõÙ ³é³ÝÓÇÝ ²ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ùμ Éñ³óáõÙÝ»ñ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ϳï³ñí»É: êïáñ³·ñí³Í ÷³ëï³ÃÕûñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ §ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñ¦ ØÇçå»ï³Ï³Ý ýÇݳÝë³³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ËÙμÇ ½³ñ·³óÙ³Ùμ Ýå³ëï»É 鳽ٳϳݫ »ñϳÏÇ áõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ßáõϳÛáõÙ μ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ÙñóáõÝ³Ï ÝÙáõßÝ»- ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý áõ ³ñï³¹ñáõÃ۳ݫ ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýßí³Í ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÝÙáõßÝ»ñÇ í»ñ³Ýá- ñá·Ù³Ý ¨ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ (ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ϳï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ËÙμÇ Ù³ëݳÏÇó- Ý»ñÇ« ³Û¹ ÃíáõÙ` г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Çï³ï»ËÝÇ- Ï ³Ï³Ý« ³ñï³¹ñ³Ï³Ý« Ýáñá·Ù³Ý ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ ³é³í»É³·áõÛÝ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ« áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñ- ÃÇÝ ÏÝå³ëïÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ³Ùñ³åݹٳÝÁ: ö³ëï³ÃÕûñÁ ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»Õ- ÍáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý« ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ Ñ»ï³·³ ÇÝï»·ñÙ³Ý ¨ ³é³í»É ³ñ¹Ûáõ- ݳí»ï û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ« ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³ëݳÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳμ»ñ³Ï³Ý ѳٳÉÇñÝ»ñÇ Ïáá- å»ñ³óÇáÝ Ï³å»ñÇ μ³ñÓñ ٳϳñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸ÇåáõϳѳñÝ»ñÇ ¹³ßï³ÛÇÝ Ñ³í³ù г۳ëï³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í 102-ñ¹ éáõë³- Ï³Ý é³½Ù³μ³½³ÛáõÙ Ù»ÏݳñÏ»É ¿ Ññ³Ó·³ÛÇÝ »õ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 100 ¹ÇåáõϳѳñÝ»ñÇ ¹³ßï³ÛÇÝ Ñ³í³ùÁ: §Î³ÙËáõ¹¦ ½áñ³í³ñųñ³ÝáõÙ ³ÝóϳóíáÕ í³ñųÝùÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ¹ÇåáõϳѳñÝ»ñÁ Ïϳ- ï³ñ»É³·áñÍ»Ý êì¸ »õ §ìÇÝïáñ»½¦ ¹Çåáõϳ- ѳñ Ññ³ó³ÝÝ»ñáí ÃÇñ³ËÇ ÁÝïñáõÃ۳ݫ Ýß³- ݳéÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ»õ ٻݳѳï áõ ËÙμ³ÛÇÝ Ïñ³- Ïáí Ëáó»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¼ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ ݳ»õ Ïëáíáñ»Ý ûåïÇϳϳݫ ٻ˳ÝÇÏ³Ï³Ý »õ ·Çß»ñ³ÛÇÝ Ýß³ÝáóÝ»ñÁ »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ×ß·ñï»Éáõ« ï»- Õ³ÝùáõÙ ¹Çñù³íáñí»Éáõ »õ ùáÕ³ñÏí»Éáõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì³ñųÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇÝ Ï³ÝóϳóíÇ ëïáõ·³ñù: ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 3