Հայ Զինվոր 22-2018

ISSN 1829-2585 18022 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 22 (1244) w w w. h a y z i n v o r. a m 6 - 12 ÐàôÜÆêÆ 2018 ä ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ë ³ÑÙ³ÝÇ Ý ³ËÇç»õ³ÝÛ³Ý Ñ ³ïí³ÍáõÙ ²¹ñx»ç³ÝÇ ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ ¹ Çñù»ñÇ ï »Õ³÷áËÙ³ ³Ý Ñ »ï Ï ³åí³Í á ã Ù Ç Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ ã áõÝÇ, ù ³ÝÇ á ñ Ç ñ³íÇ׳ÏÝ ³ ÙxáÕçáíÇÝ í »ñ³ÑëÏ»ÉÇ ¿ : Ø »Ýù Ù »ñ ³ ñ¹- Ûáõõݳí»ï · áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù Ççáóáí ã »½áù³óÝáõÙ » Ýù ó ³Ýϳó³Í ÷ á÷áËáõÃÛáõÝ: ä»ïù ¿ xáÉáñÁ · Çï³Ïó»Ý, á ñ ² ¹ñx» »ç³ÝÁ á ñáß³ÏÇ ï »Õ³÷áËáõÙÝ»ñ ¿ Ç ñ³Ï³Ý³ó- ÝáõÙ Ü ³ËÇç»õ³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï ³ñ³ÍùáõÙ: ² Ûë å ³ÑÇÝ á ã Ù Ç Ù Çç ç³ÙïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù ã ϳ£ º ë Ï ³ñÍáõÙ » Ù, á ñ Ù »Ýù Ç ñ³íÇ׳ÏÁ å »ïù ¿ ë ó÷ · ݳѳï»Ýù: ¸²ìÆ î àÜàÚ²Ü ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñ