Հայ Զինվոր 09-2018 | Page 13

ÂÆì 9 (1231) 7 - 1 3 زðîÆ 2 018 öºîðì²ðÆ 21-À زÚðºÜÆ Èº¼ìÆ úðÜ ¾ àÕçÛá¯õÝ« ë Çñ»ÉÇ° ½ ÇÝíáñ: Æ Ýã- øá · áñÍÁ« ½ ÇÝíá°ñ« ë áõñμ ¿ áõ ³ëï- å»±ë » ë« Ñ áõÛë á õݻ٪ É ³í »ë: º ë í³Í³Ñ³×á: ¸ áõ Ù»ñ ë ³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³ ñÍÇíÝ ß³ï »Ù á õ½áõÙ« áñ ¹áõ ɳí É ÇÝ»ë« »ë« ½ ÇÝíá°ñ« ï ³ñ³ÍáõÙ » ë à »õ»ñ¹ Ñ ³Ûáó ù³ÝÇ áñ ¹áõ »ë Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÇ í ñ³ » õ μ³ñÇ ù áõÝ ³ å³ÑáíáõÙ å³ßïå³ÝÁ« Ù »ñ ˳ճÕáõÃÛáõÝÝ Ù»½ Ñ ³Ù³ñ: ø á Ñ ³Û³óùÁ ë »· ¿ á õ Ñ å³ñï« ³å³ÑáíáÕÁ: ¶ Çï»Ù« á ñ ù »½ Ñ ³- áñáíÑ»ï»õ ¹ áõ Ñ ³ë³ñ³Ï ½ ÇÝíáñ ã »ë« ³ ÛÉ Ù³ñ ß ³ï ¹ Åí³ñ ¿« μ³Ûó Ý ³»õ · Ç- ½ÇÝíáñÝ » ë Ð ³Ûáó μ³Ý³ÏÇ: Ø »Ýù ù »½ ë å³- ï»Ù« á ñ ¹ áõ ß³ï ù ³ç » ë » õ ³ Û¹ ëáõÙ » Ýù« ½ ÇÝíá°ñ: àÕç á õ ³ éáÕç ï áõÝ í »- ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï ³ñáÕ » ë Ñ ³Õ- ñ³¹³ñÓÇñ á õ í ëï³Ñ » ÕÇñ« á ñ Ð ³Ûáó ë ³Ñ- óѳñ»É Ñ »ñáë³μ³ñ: à ãÇÝã« ¹ áõ Ù³ÝÝ»ñÁ Ý áñ³Ïáã ½ ÇÝíáñÝ»ñÝ ¿ É » Ý ÝáõÛÝ ³Ý÷áñÓ³Ýù ³ í³ñïÇñ ù á Í ³é³Ûáõ- å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ùμ á õ ù ³çáõÃÛ³Ùμ ÃÛáõÝÁ: Ø Çßï Ñ Çß»ù` Ù »Ýù · ³Éáõ å³ßïå³Ý»Éáõ: »Ýù ÷á˳ñÇÝ»Éáõ Ó»½« áñ Ù»ñ »ñ- ²Ü¸ðº²ê êð²´Ú²Ü ù»½« Á ÝÏ»ñÝ»ñǹ ó ³ÝϳÝáõÙ » Ù êÇñ»ÉÇ° Ñ ³Û ½ ÇÝíáñ« ó³ÝϳÝáõÙ » Ù V · ¹ ³ë³ñ³Ý Øкð вش²ðÒàôØÚ²Ü ù»½ Ë ³Õ³Õ Í ³é³ÛáõÃÛáõÝ« » ñϳñ Ï Û³Ýù » õ ÃáÕ ù á μáÉáñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ Ï ³ï³ñí»Ý: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù« á ñ ¹ áõ Ï ³Ý·Ý³Í » ë ë ³Ñ- Ù³ÝÇÝ »õ å ³ßïå³ÝáõÙ » ë Ù »½ à ßݳÙáõó: ´³ñ»õ« ë Çñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñ: Ð ³Û Ø»ñ É »½áõÝ × ÏáõÝ ¿ á õ μ³ñμ³ñáë« ²éÝ³Ï³Ý ¿« ÏáåÇï« μ³Ûó ÙǨÝáõÛÝ å³ÑÇÝ ä³ÛÍ³é ¿ ݳ« áñå»ë Ùßï³μáñμáù ÷ ³ñáë« ì³éí³Í Ñ ñáí ³ Ýß»ç ¹ ³ñ»ñáõÙ Ñ ÇÝ£_ ÐÕÏ»É » Ý ³ ÛÝ ¹ ³ñ»ñ« á ñå»ë Ù ³ñÙ³ñ« ºí ÷ ³ÛÉ»É ¿ Ý ³ Ù »ñë Ç Ýãå»ë μÛáõññ»Õ« Ø»ñà Ïáåï³ó»É« Ç Ýãå»ë É »éݳÛÇÝ ù³ñ£ μ³ñÇ Í ³é³ÛáõÃÛáõÝ á õ μ³ñÇ í »ñ³- ¹³ñÓ: Ø»ñ É»½áõÝ ºí í ³ñå»ïÝ»ñ« Ë áݳñÑ á õ Ñ ³Ý׳ñ»Õ« VIII ³ ¹³ë³ñ³Ý ÏÇñÁ Ù Çßï É ÇÝÇ å ³ßïå³Ýí³Í: º ë ºÔÆÞº â²ðºÜò ÆÙ Ùáñ»Õμ³ÛñÁ ÝáõÛÝå»ë ½ÇÝíáñ ¿ »õ ͳ- ½ÇÝíáñÝ á õÝÇ Ñ ³ïáõÏ Íñ³·Çñ »õ é³ÛáõÙ ¿ Ñ ³Ûáó μ³Ý³ÏáõÙ« á õ » ñμ Ý ³ Ù Ç ³ÛÝ Ï ³ï³ñáõÙ ¿ Ù»Í å ³ïíáí á õ ù³ÝÇ û ñáí ·³ÉÇë ¿ ï áõÝ« Ù »ñ á õñ³ËáõÃÛ³- å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ùμ: Ø »ñ ÝÁ ã ³÷ á õ ë ³ÑÙ³Ý ã Ç É ÇÝáõÙ: ò ³ÝϳÝáõ٠ѳÛñ»ÝÇùÁ á õÝÇ å ³ïÙáõÃÛáõÝ« á ñÇ »Ù« á ñ ù á Ñ ³ñ³½³ïÝ»ñÝ ¿É ³ Û¹åÇëÇ áõñ³- ѳٳñ ³ñÅ» Ï éí»É: ¶Çï»Ù« á ñ ËáõÃÛáõÝ ³ åñ»Ý: ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï ¹ áõù ³ Ýí³Ë á õ î²ðàÜ ²¼²îÚ²Ü ÏéÇí » ù ï³ÉÇë Ñ ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ºí » û Ù »Ýù ³ Ûëûñ Ï á ïñ³ïáõÙ » Ýù ³ ÛÝ Ù »ñÃ_ ²Û¹ Ý ñ³ÝÇó ¿ « á ñ áõ½áõÙ » Ýù Ù»ñ Üáñ ËáÑ»ñÇ íñ³ ųݷ ããáùÇ£__ ²Û¹ Ý ñ³ÝÇó ¿ « á ñ Ù »ñ ³ Ûëûñí³ á ·áõÝ ²Ûɨë ã Ç Ï ³ñáÕ É ÇÝ»É å ³ïÛ³Ý à°ã î »ñÛ³ÝÇ μ³ñμ³éÁ Ý í³·áõÝ« ³ÃÛ³:_ à°ã Ü ³ñ»ÏÇ Ù ñÙáõÝçÁ Ù ³·³Õ³ ºí á °ã ³Ý·³Ù Èáéáõ å³ÛÍ³é »ñ·Çã V · ¹ ³ë³ñ³Ý ³ÝÓݳ½áÑ Ï ³Ý·Ý³Í » ù ë³ÑÙ³ÝÇÝ, ´³Ûó Ù Çßï å ³Ñ»É ¿ Ý ³ Ç ñ Ï »Ý¹³ÝÇ á ·ÇÝ« _ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ μ³ñμ³éÁ · »Õçϳϳݫ_ ´³Ûó ݳ Ï·³ _ É»½áõÝ ³Ûë »ñϳÃÛ³ μ»ñùÇ ºí Ë áÑ»ñÇ ³Ûë Ëá~ñ áõ » ñÏñ³Ï³Ù ® Ñ»ï Ñ ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ Ù»Ý Ù Ç Ãǽ ÑáÕÇ: ÂáÕ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ« ½ÇÝíáñÝ»ñÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý á õ ß »- ݳóÝ»Ý Ñ ³Ûñ»ÝÇ ûç³ËÝ»ñÁ: V · ¹ ³ë³ñ³Ý ²ð²Ø²ÚÆê ØÎðîâÚ²Ü ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 13