Հայ Զինվոր 07-2018s | Page 15

ÂÆì 7 (1229) 21 - 27 ö ºîðì²ðÆ 2 018 غð ¼àð²äºîܺðÀ ¼ ð ² Ð ² î ² Ü Î ² Ú Æ Ü ¼ à ð ø º ð Æ ¶ È Ê ² ì à ð Ø ² ð Þ ² È À §ºñμ Ù Ç Ñ»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óù »Ù Ý»ïáõÙ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ýë« ³ ãù»ñÇë ³é³ç ѳéÝáõÙ ¿ Ç Ù Ñ ³Ûñ»ÝÇ â³ñ¹³ËÉáõÝ« á ñÁ ÝÙ³ÝÁ ã áõÝÇ ³ÙμáÕç ³ß˳ñÑáõÙ, ¨ ϳñáïÁ Ñ³×³Ë ¿ Ó ·áõÙ Ç ÝÓ ¹ »åÇ Ç Ù û ññ³ÝÁ« áñÁ ë Ý»É á õ · ñ³×³Ý³ã ¿ ¹ ³ñÓñ»É ÇÝÓ« Ý ñ³ Ù ³ùáõñ û ¹áí »Ù »ë ½ áñ³ó»É« ½ áñ³í³ñ ¹³ñӻɦ: )²ÝѳݷÇëï ¨ Ïéí³ñ³ñ μݳíáñáõÃÛ³Ý Ñ³- Ù³ñ ÷ áùñÇÏ Ð ³Ù³½³ëåÇÝ § Ë»Ýæ ٳϳÝáõÝÝ »Ý ï í»É: §Ü³ ëϽμÇó Ë÷» »É ¿« Ñ »ïá ³ë»É μ³ñ¨¦: ØÇ û ñ ¹åñáóáõÙ ¹ ³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï« »ñμ áõëáõóÇãÝ ³Ýï»ÕÇ í Çñ³íáñ»É ¿ Ý ñ³Ý« å ³ï³ÝÇ Ð ³Ù Ù³½³ë- åÁ å ³Ûáõë³ÏÇó Ñ³Ý»É ¿ §Ù³áõ½»ñÁ¦« áñÁ ѳ½Çí »Ý Ï ³ñáÕ³ó»É ËÉ»É Ýñ³ Ó»éùÇó: §Êǽ³Ë áõ ù³ç³ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¿« »ë Ýñ³Ý ³ÝÓ³Ùμ ׳ݳãáõÙ á õ Ñ ³ñ·áõÙ » Ù¦: ¶ºàð¶Æ Ä àôÎàì ÊêÐØ ù³é³ÏÇ Ñ »ñá áë« Ù ³ñß³É §Ü³ Çñ ³ ÙμáÕç Ï Û³ÝùÁ ÝíÇñ»ó é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍÇÝ: ܳ Çñ á Õç ÏÛ³ÝùáõÙ ã ѳݹáõñÅ»ó ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõõÝÁ¦: ÐàìвÜÜºê ´²Ôð²ØÚ²Ü ÊêÐØ Ï ñÏݳÏÇ Ñ »ñáë« Ù ³ñß³É §´³μ³ç³ÝÛ³ÝÁ ³ëå»ïÇ å »ë ³½ÝÇí ¿« ׷ݳíáñÇ å»ë Ñ ³Ù»ëï« ½ÇÝíáñÇ å»ë å³ñ½ á õ ëñï³μ³ó¦: ì²êÆÈÆ ¶ ðàêØ²Ü éáõë ·ñáÕ ) Üñ³Ý ³Ýí³Ý»É » Ý § È»éݳÛÇÝ ³ ñÍÇí¦« Ç ëÏ å ³- ï»ñ³½ÙÇ Å ³Ù³Ý³Ï í ³Ëíáñ³Í · »ñٳݳóÇÝ»ñÁ Ù»ñ É »·»Ý¹³ñ ѳÛñ» »Ý³ÏóÇÝ Ïáã»É »Ý § ê¨ Ðáí³½¦: )´³μ³ç³ÝÛ³ÝÁ ÙÇÝ㨠· áïϳï»Õ ï ³ÝÏÇó ¹ áõñë »Ï³Í ¿ñ ջϳí³ñáõÙ Ù³ñï»ñÁ: Ü ³ » ñÏÛáõÕ ãáõÝ»ñ: )  Üñ³ ï³ÝϳÛÇÝ Ï áñåáõëÁ гÛñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ³½³ï³·ñ»É ¿ ³ í»ÉÇ ù ³Ý 50 ù³Õ³ ³ù á õ μݳϳí³Ûñ« Ç ëÏ ¸ Ý»ëïñÇ å ³ïÙ³Ï³Ý · »- ï³ÝóÙ³Ý Å ³Ù³Ý³Ï Ñ Ùáõï · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ ³- Ù³ñ (1944) 3 8-³ ³ÙÛ³ ·»Ý»ñ³ÉÇÝ ß ÝáñÑíáõÙ ¿ Ê áñÑñ- ¹³ÛÇÝ Ø ÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáëÇ ÏáãáõÙ: ²Ï³Ý³íáñ ½áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ Ñ »ï¨Û³É Ù ÇïùÁ© § Âà°ôÚÈ î ìºø, º ì ºê Î ìºð²¸²ðÒ- ÜºØ ² ðºìØîÚ²Ü Ð ²Ú²êî²ÜÀ¦: ²ÛëåÇëÇ ÙÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝ© (ú¹»ë³ÛÇ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ûÏñáõ·Ç Ññ³Ù³Ý³ï³ñ »Õ³Í ųٳݳÏ) гٳ½³ëå ´³μ³ç³ÝÛ³ÝÁ áñáßáõÙ ¿ Ãéã»É ÏáñͳÝÇãáí...: ²Ï³Ýç³Ï³ÉÝ»ñÁ å³ÛÃáõÙ ¿ÇÝ© §ÀÝÏ»°ñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ« ¹áõù ³Ýó³ù å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ¦: ´³μ³ç³ÝÛ³ÝÇ ÏáñͳÝÇãÁ Ãé³í ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Ûáí »õ í»ñ³¹³ñÓ³í: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ å³ß- ïáÝ³Ï³Ý μáÕáùÝ ¿ñ »õ Ù³ñß³ÉÇ Ñ³Ù³ñ 18-ûñÛ³ ïݳÛÇÝ Ï³- ɳÝùÁ: ä³ïñ³ëï»óª ê³Ùí»É Ð ³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 15