สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 76

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน แสดงปัญหาการฝานกล้วยที่ท�ำให้ขนาดความหนาของ กล้วยไม่เท่ากัน แสดงการประชุมการน�ำ เสนอหัวข้อและแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท นักวิจ ย ั ได้ใช้ต ำ � บลหนองกราด อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กลุ ม ่ แม่บ า ้ น เกษตรกรเทวาสุขสันต์ ชุมชนกลุ่มอาชีพให้ความสนใจและตั้งใจเข้ารับการอบรม การให ความรู ด ้ า ้ นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและสุขลักษณะที ด ่ ใ ี นการผลิต การเลือก ใช้เครื อ ่ งมือ เครื อ ่ งใช้ และอุปกรณ์ท เ ี่ หมาะสม การปรับปรุงวิธ ก ี ารฝานกล้วย การให้ความ ร่วมมือเผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วย ถ่ายทอดกระบวนการผลิตกล้วย เบรกแตก Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 75