สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 67

66 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารบรรจุ ทางกลุ่มแปรรูปข้าวโป่งฯ ข้าวโป่ง ใช้ วิ ธี ก ารปิ ด ปากถุ ง ด้ ว ย การใช้ลวดเย็บกระดาษใน การปิดปากถุง ท�ำให้อากาศ เข้าไปในถุงได้ ท�ำให้แผ่น ข้าวโป่งเหนียว ไม่ก รอบ เหมือนตอนท�ำเสร็จใหม่ๆ ผู้วิจัยมีการให้ความรู้เรื่อง การใช้ เ ครื่ อ งซี น ในการ ปิดปากถุง ท�ำให้สามารถ เก็บรักษาแผ่นข้าวโป่งไว้ได นานกว่ า เดิ ม เมื่ อ ถึ ง ผู บริโภคก็ยังคงความกรอบ เหมื อ นตอนที่ ท� ำ เสร็ จ ใหม่ ๆ ออกแบบสติกเกอร์ติดถุง ในการจัดจ�ำหน่ายทางกลุ ม ่ ส�ำหรับการจ�ำหน่ายในช่อง ใช้การพิมพ์ข้อความลงบน กระดาษแล้วเย็บติดกับถุง ทางเดิม ซึ่ ง มี แ ค่ ร ายละเอี ย ด ชื่ อ กลุ่มกับที่อยู่ เท่านั้น ผู ว ้ จ ิ ย ั ได้ท ำ � การออกแบบสต กเกอร์ติดถุง โดยมีข้อมูลท ครบถ้วนมากขึ้น ทั้งโลโก ของกลุ่ม, ชื่อกลุ่ม, รสชาต ของข้ า วโป่ ง ,ที่ อ ยู ่ เ บอร โทรศัพท์, วันผลิต, วันหมด อายุ โดยไม่ไปเพิ่มต้นทุน ของทางกลุ่ม เพราะใช้การ พิมพ์สีด�ำทั้งหมด ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ทางกลุ่มอยากขยายตลาด ส�ำหรับการขยายตลาดใน ออกไปยังกลุ่มอื่นๆ เช่น อนาคต ร้านค้า ร้านขายของฝาก แต่ทางกลุ่มยังขาดบรรจ ภัณฑ์ที่จะน�ำไปใช้ในการ บรรจุเพื่อขาย ผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ การ ขยายตลาดในอนาคตให กับทางกลุ ม ่ แปรรูปข้าวโป่ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ต้ น แบบของ บรรจุภ ณ ฑ์ท จ ี่ ะขายในร้าน ค้า ร้านขายของฝากต่าง ๆ เป็ น กลุ ่ ม ตลาดใหม่ ใ น อนาคต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา