สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 65

64 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สัมภาษณ์ ณ สหกรณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สัมภาษณ์ ณ ส�ำนักงานการค้าภายใน จังหวัดนครราชสีมา การน�ำไปใช้ประโยชน สัมภาษณ์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด นครราชสีมา ด้านเชิงนโยบาย น�ำผลจากการวิจัยซึ่งสะท้อนผลการด�ำเนินงานนาแปลงใหญ่ ที่ผ่านมา ต้นแบบห่วงโซ่คุณค่านาแปลงใหญ่ ต้นแบบการท�ำธุรกิจนาแปลงใหญ่โดยใช โมเดลธุรกิจ (Business Model) รวมถึงแนวทางการพัฒนาที เ ่ กิดขึ น ้ จากกลุ ม ่ นาแปลงใหญ ที เ ่ ป็นกรณีศ ก ึ ษา ส่งต่อให้ก บ ั หน่วยงานที เ ่ กี ย ่ วข้องน�ำไปใช้ในก�ำหนดนโยบาย การวางแผน การด�ำเนินงาน และขยายผลในแปลงใหญ่อื่น ๆ ต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา