สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 56

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย อิ น ทรี ย ์ บ ้ า นโนนกระสั ง อ� ำ เ ภ อ พิ ม า ย จั ง ห วั ด นครราชสีมา จ�ำนวน 15 ราย เพื่อทดลองใช้แนวทางการ สร้างสรรค์คุณค่าด้วยการ พั ฒ นารู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ และโลโก้ ก่อนขยายผลไปส เกษตรกรรายย่อยในเขตพื น ้ ที่อื่นๆ ต่อไป 3. ติดตามและประเมินผล แนวทางการสร้ า งสรรค คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย ของเกษตรกรรายย่อย พื น ้ ท อ� ำ เ ภ อ พิ ม า ย จั ง ห วั ด นครราชสีมา ระหว่ า งการน� ำ แนวทางท ก�ำหนดไปใช้ คือ การน� ำ บรรจุภัณฑ์แ ละโลโก้ที่ ถู ก พัฒนาให้สามารถสื อ ่ สารกับ กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ โดย เฉพาะร้านที่จ�ำหน่ายสินค้า เพื่อสุขภาพ และการออก บูธตามงานต่างๆ ผลการติดตามและประเมิน ผลแนวทางการสร้างสรรค คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย พบว่า แนวทางที ถ ่ ก ู ก�ำหนด คื อ การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ และโลโก้ สามารถสื อ ่ สารให กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพรับรู และสามารถเพิ่มมูลค่าให กลับข้าวหอมมะลิอ น ิ ทรีย ไ ์ ด ถึง 30% จากราคาเดิมที เ ่ คย จ�ำหน่ายได้ ส่วนแนวทางใน อนาคตขั้ น ต่ อ ไปทางกลุ ่ ม จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นารู ป แบบการจั ด จ� ำ หน่ า ยและ ช่องทางการตลาดให้มากขึ น ้ Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 55