สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 54

สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน การสร้างสรรค์คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย พื้นที่ต�ำบลดงใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยการมีส่วนร่วม ชิดชนก ปรีชานันท์ 1 , ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้ม 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา E-mail : mim2524@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-7745600 วัตถุประสงค 1. ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรราย ย่อย พื้นที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2. ก�ำหนดแนวทางการสร้างสรรค์คุณค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรราย ย่อย พื้นที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 3. ติดตามและประเมินผลแนวทางการสร้างสรรค์ค ณ ค่าข้าวหอมมะลิอ น ิ ทรีย ข ์ อง เกษตรกรรายย่อย พื้นที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังการด�ำเนินการวิจัย (เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง) การวิจัย ก่อนด�ำเนินการวิจัย หลังด�ำเนินการวิจัย 1. ศึ ก ษาแนวทางการ สร้างสรรค์คุณค่าข้าวหอม มะลิอินทรีย์ของเกษตรกร รายย่อย พื้นที่อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ก่อนด�ำเนินการวิจ ย ั เกษตรกร รายย่อยผู ผ ้ ลิตข้าวหอมมะล อินทรีย ใ ์ นเขต “ทุ ง ่ สัมฤทธิ ” ์ ได้ร บ ั ผลกระทบด้านราคาท ไม่สามารถต่อรองราคากับ พ่อค้าคนกลาง หรือโรงสีได ซึ่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ยัง หลังการศึกษาพบว่า เกษตร รายย่อยผู ผ ้ ลิตข้าวหอมมะล อิ น ทรี ย ์ ส ามารถผลิ ต ข้ า ว หอมมะลิ อิ น ทรี ย ์ ไ ด้ ใ น ปริมาณถึง 60 ตัน ของการ ผลิตข้าวทั้งหมด แต่ยังไม ส า ม า ร ถ ห า ต ล า ด เ พื่ อ Research and Development Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 53