สารัตถะวิจัย ปี3 E-Book สารัตถะ ปี3 - Page 11

10 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่ : นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
2.2 กระบวนการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยเชิงพื้นที่ การประชุมทีมวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการท�ำงานอย่าง ต่อเนื่องร่วมกัน มีการออกแบบเครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการท�ำงาน และประเด็นที่ต้องการศึกษาอย่างรอบด้าน มีการ ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเวทีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อช่วยใน กระบวนการวิจัย การจัดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย กระบวนจัดการงบประมาณโครงการให้เป็น ไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
2.3 ระบบก�ำกับ ติดตามงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้นัก วิจัยสามารถด�ำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการมีกระบวนการติดตาม ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับแหล่งทุนอย่างต่อเนื่อง
2.4 ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ถือว่า เป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะสะท้อนผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ในกระบวนการนี้ต้อง อาศัยการสื่อสารข้อมูลงานวิจัยที่เป็นผลที่เกิดกับพื้นที่ให้แก่ผู ้ใช้ประโยชน์และขยายผลใน เชิงของการพัฒนาให้มากขึ้น เช่น มีแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และร่วมกับคณะจัดประชุมทางวิชาการเพื่อน�ำเสนอผลงาน และผลักดันการน�ำผลการ วิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย
3 . ปัจจัยด้านผลผลิต / ผลที่เกิดขึ้น ( Output ) ส�ำหรับปัจจัยด้านผลผลิตที่สะท้อน ถึงความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน มีดังนี้
3.1 การพัฒนาคน ได้แก่ นักวิจัยและทีมวิจัยมีทักษะ ความสามารถในการ ท�ำวิจัยเชิงพื้นที่มากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการพัฒนาโจทย์วิจัย เชิงพื้นที่ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน การด�ำเนินการวิจัย การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกและการเขียนรายงาน รวมทั้งการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10 สารัตถะวิจัยเชิงพื้นที่: นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 2.2 กระบวนการหนุนเสริมงานวิจ ย ั เพื อ ่ พัฒนาพื น ้ ที่ ทั ง ้ การพัฒนาศักยภาพ นักวิจ ย ั เชิงพื น ้ ที่ การประชุมทีมวิจ ย ั เพื อ ่ วิเคราะห์ป ญ หาและการวางแผนการท�ำงานอย่าง ต่อเนื่องร่วมกัน มีการออกแบบเครื่องมือ วิธีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจ ย ั วิธ ก ี ารท�ำงาน และประเด็นที ต ่ อ ้ งการศึกษาอย่างรอบด้าน มีการ ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเวทีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อช่วยใน กระบวนการวิจ ย ั การจัดระบบพี เ ่ ลี ย ้ งนักวิจ ย ั กระบวนจัดการงบประมาณโครงการให้เป็น ไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 2.3 ระบบก�ำกับ ติดตามงานวิจ ย ั เพื อ ่ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้น ก ั วิจัยสามารถด�ำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการมีกระบวนการติดตาม ข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับแหล่งทุนอย่างต่อเนื่อง 2.4 ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการน�ำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ถือว่า เป็นกระบวนการส�ำคัญที่จะสะท้อนผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจน ในกระบวนการนี้ต้อง อาศัยการสื อ ่ สารข้อมูลงานวิจ ย ั ที เ ่ ป็นผลที เ ่ กิดกับพื น ้ ที ใ ่ ห้แก่ผ ใ ้ > . . ^ . . . . ^ > N ~ . ~ . > . . > . . n   ^ ^ ~ ^ ^ N  . > > ~ . > . > ~ ^ . > . D4 ^  ^ > ~  N >  N >  ~ . ~ ~ N . . > ~ > ^ ~ .  ^ ^  N  . > > ^ . 0 ~ N . N > > . . > > ^ . ~ b ^ N ~ 2  . N . ^ ^ N R ^ ~ R  N N . b WGWB > >  . N . ^ ^ N ^ ~ R  ~ n n ~ N ~ . > > ~ . ~ . > N > N ~ .  ^ N ~ 2 . > . . N N N   ~ N . ^ ~ ^ ~ N . ^ ~  N ~ . . . > n > . 0 ~ > ~ N . N ~ ~ ~ ^ . . n ^ ~ ^ > ~ . > ~ N N > .  . ~ ^ N N .  . > . . . ~ . ~ N  N ~ r  ~ ^  ^  . > . ^ . . . N > ~ . > ~ N "  r  . > ~  . > ~ N " .  ^ ~ ~ . > N > N . > ~ N " . >  ~ . ^ . > ~ N N > . . R . > ~ n  ^  . > . ^ . > . . ~ . > ~ ~ ~ . > . ^ . ~ N ~ . ~ N . ~ . > ^ ~ . ~ N . > > . . n . ~ N . ^  . " . ~ N ~ . . ^ . > .  N > > . ^