ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 2007-17Βαδίζοντας στην ολοκλήρωση της πρώτης δεκαετίας

Μέινο/Σπλεξγάηεο ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ ΦΙΛΟΙ ηεο ΦΥΣΗΣ Α.Μ. 1575 - Πνιηηηζηηθόο Φνξέαο ηνπ ΥΠΠΟΤ Αλζέσλ 72, Φατδάξη | http://xpolis.blogspot.gr – [email protected] 28/1/2015 ΟΗΚΟ.ΠΟΛΗ.Σ. 2007- 2017 Βαδίδνληαο πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο πξώηεο δεθαεηίαο