« Εγώ και η πόλη μου» ΕΞ - 156015 - 2017 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Mail : [email protected] Πληροφορίες: Βάρλα Ά. Μαραγκού Ο. Θεοδωράκου Β. Τηλέφωνο: 210-34.43.272 210-34.42.212 210-34.43.273 Fax: 210-34.43.390 Βαθμός Ασφαλείας: Nα διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ.: Μαρούσι, 13-09-2017 Αρ. Πρωτ. : Φ.13.1/156015 /Δ2 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece Ανθέων 72, 12461 email : [email protected] Τηλ.FAX:215 5257408 ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 3. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας. ( μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε. της χώρας) ΘΕΜΑ: Έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Έκθεσης-Έρευνας , με τίτλο « Εγώ και η πόλη μου». Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 148098/Δ2/07-09-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου. Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με την έγκριση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα : «Εγώ και η πόλη μου» και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.πρ. 35/06-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. , σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η γνωστοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού στις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Εκπαίδευσης , υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο , μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό. 2) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά το δικό του έργο. 3) Τα έργα των μαθητών να μην κριθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, εφόσον δεν πρόκειται για δραστηριότητα που εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού. 4) Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του Ελληνικού Δικτύου «ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ», σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών.